Poradci pomáhají žákům G+SOŠ plánovat budoucí profesní zaměření. Poskytují informace o možnostech povolání, pomáhají s výběrem vhodných vysokých škol a přípravou na přijímací zkoušky. Studenti mají rovněž přístup k praxím a stážím, které jim umožňují získat názornější představu o oboru, který je zajímá a kterému by se chtěli věnovat.

Novinkou v oblasti kariérního poradenství je tzv. stínování. Jedná se o šanci strávit jeden pracovní den ve společnosti zkušeného profesionála v oboru, který si žák vybere. Nabídka povolání a odvětví, s nimiž se mladí lidé mohou seznámit, je pestrá. „Během letošního školního roku už žáci využili příležitost poznat práci fyzioterapeutky, kvantového fyzika z Akademie věd ČR, profesionálního vojáka z útvaru v Jincích nebo klinické genetičky ve společnosti Genetika Plzeň. Chystá se spolupráce se s místopředsedkyní poslanecké sněmovny, nutričním terapeutem, speciální pedagožkou, učitelkou mateřské školy a logopedkou,“ zdůrazňuje za organizátory Monika Drechslerová.

Studenti se zapojili do několika projektů v různých oblastech pomoci.
Dobrovolnictví, to je v gymnáziu a SOŠ Rokycany množství projektů

G+SOŠ podporuje také účast studentů v projektu Smart akcelerátor III Plzeňského kraje. Realizuje ho Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a smyslem je podpora výzkumu, vývoje a inovací v kraji. Nedílnou součástí je podpora rozvoje aktivních a talentovaných žáků středních škol pod značkou GoHigher. Zapojení do systému dává žákům možnost účastnit stáží, exkurzí, letních odborných kempů a kurzů. V rámci GoHigher Café se také mohou setkávat s inspirativními vrstevníky a prezentovat své zájmy, úspěchy a vzájemně spolupracovat.

V letošním roce se žáci G+SOŠ zapojili I do dalších aktivit: Den lékařským fyzikem; Juniorská univerzita Lékařské fakulty Plzeň. Pozoruhodný je také projekt BeInspired - ICHEP 2024, na jehož organizaci se podílí Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Fyzikální ústav AV ČR a ICHEP 2024 (International Conference on High Energy Physics). Cílem projektu je popularizace vědy, organizátoři volí často méně obvyklé způsoby, jak mladým lidem přiblížit vědecký výzkum, letošní rok je například založený na propojování výtvarného umění a částicové fyziky.

Gymnázium a SOŠ Rokycany
Studenti gymnázia a SOŠ Rokycany tvoří odborný časopis ERGO

Lenka Benešová, kariérová poradkyně G+SOŠ, k tomu řekla: „Všechny znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu studia prokazatelně osvojí, následně vkládají do svého studijního portfolia. Postupně si tak ujasňují, čemu se chtějí věnovat a jaké kompetence potřebují rozvíjet. Portfolia jsou součástí předmětu osobnostně sociální rozvoj, ve kterém získávají a posilují dovednosti pro řízení kariéry včetně sebepoznání a sebeprezentace.“ Školní poradenské pracoviště G+SOŠ nabízí každému žákovi příležitost uvědomit si své silné stránky a cíleně rozvíjet svůj potenciál.