SOČ má v České republice dlouhou tradici. Vznikla už v roce 1978 s cílem podpořit odbornou aktivitu žáků středních škol. Během let prošla tato soutěžní přehlídka dílčími změnami, reagovala na vývoj vědy a techniky a přizpůsobovala se aktuálním nárokům na odbornou činnost. Student, který se dnes rozhodne do soutěže zapojit, si podle svého zájmu může vybrat z 18 soutěžních oborů. Ty jsou nastaveny tak, aby pokryly široké spektrum odborného zaměření středních škol. Najdeme zde například matematiku, fyziku, biologii, ale také historii, teorii kultury a umělecké tvorby nebo ekonomiku a řízení. Student si sám stanoví výzkumný úkol, na němž chce pracovat, navrhne postup řešení a celý projekt zaznamená do odborné vědecké práce. Výsledky svého bádání pak obhajuje před odbornou komisí.

V letošním školním roce do krajského kola SOČ postoupilo jedenáct prací z Gymnázia a SOŠ Rokycany. Pět mladých badatelů obstálo v náročné konkurenci a postoupili do celostátního kola:

V oboru Historie Petr Budil (Jaroslav Pech - život posledního misijního kazatele ČCE v Banátě), v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Jan Pavlas (Alternativní metoda pěstování brambor), v oboru Informatika Robin Patrik Sloup (Kedarium, grafický engine), v oboru Biologie Ondřej Vaněk (Vertikální stratifikace biocenóz v nehlubokých podzemních prostorách) a v oboru Filozofie, politologie a ostatní společenskovědní obory Filip Josef Vondryska (Trestná činnost mladistvých v letech 2020-2022 v okresech Plzeň město, Plzeň sever a Plzeň jih a možnosti jejího řešení).

Květnové vítání občánků v Rokycanech.
Rokycany přivítaly malé občánky: Elvíru, Emu, Emílii, Huga, Jana a Julii

Vladimír Valach, vyučující G+SOŠ a současně garant středoškolské odborné činnosti, k výsledkům letošního ročníku řekl: „Úspěchy našich studentů v krajském kole SOČ potvrzují, že G+SOŠ Rokycany má talentované a pracovité žáky. Těší mě jejich badatelské nadšení i úsilí a jsem rád, že důstojně reprezentují naši školu na tak náročné soutěži. Rád bych také poděkoval vyučujícím, kteří dlouhodobě podporují badatelský zájem našich žáků, a to v široké škále vědeckých i technických oborů.“

Práce, které v přehlídce SOČ uspějí nejlépe, budou veřejnosti představeny v odborném časopise ERGO, který škola začala vydávat v loňském školním roce. Účast v soutěžní přehlídce SOČ a možnost publikovat výsledky badatelské práce je nejen cennou zkušeností, ale také impulsem pro další odborný růst rokycanských studentů.

Příspěvek do rubriky zaslala Monika Drechslerová. Děkujeme.