Dotaci kluby obdržely přes IS FAČR (každý klub samostatně) na základě vzájemné smlouvy podepsané prostřednictvím informačního systému. S uzavřením dokumentu souvisí závazek dodržení podmínek. Nejvýraznější hrozbou je skutečnost, že pokud klub správně, včas a úplně nevyúčtuje poskytnutou podporu nebo nevrátí podporovateli nevyčerpanou část dotace, má podporovatel právo mu v příštích pěti letech příspěvek neposkytnout.

Proto se členové výkonného výboru OFS Rokycany (kontrolují úplnost složky) obracejí s naléhavou žádostí na většinu oddílů, aby administrátoři věnovali realizaci úkolu maximální pozornost. Tedy prostřednictvím IS FAČR podle znění smlouvy s vyúčtováním dotace správně naskenovali všechny doklady. Jedná se především o tzv. výsledovku (sestavu nákladů a výnosů), přehled o příjmech a výdajích pouze za podporu (vyplývá z povinnosti odděleného sledování v účetnictví) a dále v případě čerpání podpory na mzdové náklady i o soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech a komentář, kde musí být uvedeno procentuální i korunové vyjádření čerpání u nákladů, které jsou podmínkami či účelem smlouvy limitovány.

Na pohled složitá záležitost by pro zkušené funkcionáře neměla být až tak dramatická. K vyplnění dokumentů přispěje nápověda (video) s odkazem (na stránce všech administrátorů klubů).