Zabezpečit potřebné dokumenty pro boj s nemocí COVID 19. Všechny příslušné formuláře a nařízení jsou vyvěšené na úřední desce OFS Rokycany (www.fotbal.cz), ale přesto vyjímáme:

1. Klub má povinnost od všech osob účastnících se jakéhokoliv utkání klubu, netýká se diváků, zajistit prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení se týká všech osob uvedených v zápise o utkání, členů pořadatelské služby, podavačů míčů, přítomných fotografů atd. Prohlášení o bezinfekčnosti u osob mladších 18-ti let podepisují zákonní zástupci, případně opatrovníci.

2. Kontrolu prohlášení o bezinfekčnosti (tiskopis na webu OFS) u osob uvedených v zápise o utkání provádí před každým utkáním delegovaný rozhodčí, případně delegát. Tudíž, oddíly jsou povinny delegovaným rozhodčím před utkáním předat podepsaná prohlášení o bezinfekčnosti od všech osob uvedených v zápisu o utkání. V případě, že nebude u některé osoby uvedené v zápise o utkání prohlášení předloženo, nesmí být tato osoba v zápisu o utkání uvedena a nesmí se účastnit utkání. Prohlášení osob neuvedených v zápise o utkání (členové pořadatelské služby, podavači míčů) se delegovanému rozhodčímu před utkáním nepředkládají. V případě, že k utkání není delegován rozhodčí Komisí rozhodčích OFS Rokycany, kontrola se neprovádí, ale oddíly jsou i přesto povinny mít k dispozici tato prohlášení k případné kontrole jinými orgány, především pracovníky hygienické stanice apod.

3. Prohlášení o bezinfekčnosti rozhodčích a delegátů má za povinnost zajistit od těchto osob Komise rozhodčích OFS Rokycany, u které budou prohlášení uložena pro případnou kontrolu.

4. Povinnost klubu mít k dispozici čestná prohlášení o bezinfekčnosti platí pro všechna soutěžní utkání všech věkových kategorií.

5. Jakmile se členský klub dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen to ihned ohlásit předsedovi OFS Rokycany Václavu Havránkovi, e-mail vaclavhavranek@seznam.cz nebo sekretáři OFS Rokycany Václavu Vildmonovi na email VaclavVildmon@seznam.cz a ten zajistí informování členů komisí.

6. Členské kluby odpovídají za to, že se fotbalových utkání nezúčastní nikdo - a) COVID-19 pozitivní až do vyléčení; b) v období karantény; c) bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře. Hráč, který nastoupí v rozporu s výše uvedeným bodem, bude trestán za neoprávněné nastoupení a členský klub kontumací bez finanční pokuty, vyloučení ze soutěže následuje až po šesti kontumacích. Jiné porušení se trestá pořádkovou pokutou řídící komisí.

7. VV důrazně upozorňuje oddíly na dodržování Desatera pravidel proti šíření nemoci Covid-19.