Narodil se patrně roku 1396 v rodině chudého kováře. Jako mladý vstoupil do augustiniánského kláštera v Rokycanech, který byl známý svou blízkostí k laickému hnutí Devotio moderna. Po čase odešel studovat do Prahy, kde se v roce 1415 stal bakalářem. Setkal se s mistrem Janem Husem a jeho učením. V univerzitních rozpravách se postavil na stranu pražských mistrů, vedenou umírněným utrakvistou Jakoubkem ze Stříbra, a vystupoval proti radikálnímu Janu Želivskému. Byl ale i proti táboritům a dokonce Janu Žižkovi, až mu byl dáván za vinu spor s ním a následná porážka pražských vojsk u Malešova. Přitom však bylo především jeho zásluhou, že se po této porážce pražský vojenský svaz s Žižkou v červnu 1424 smířil.

Od r. 1427 působil jako farář u Týna a postupně se stával jednotícím prvkem roztříštěného husitského hnutí. Roku 1429 se stal správcem duchovenstva podobojí – takzvaným generálním vikářem Arcibiskupství pražského. Roku 1430 dosáhl titulu mistra svobodných umění a od r. 1435 působil na Karlově univerzitě jako rektor. V prosinci 1432 byl vyslaný za pražské mistry na Basilejský koncil a stál v čele českého poselstva.

V říjnu 1435, přesně 21. 10., byl Českým sněmem zvolený za arcibiskupa. V úřadě ale nikdy nebyl potvrzený papežem, což je předpoklad oficiálního uznání církevními kruhy. Byl totiž zvolený přes nesouhlas papežských legátů, jednajících s českou stranou o znění kompaktát a odmítajících v té souvislosti český požadavek na husitského arcibiskupa. Proto se také Rokycana zpočátku zdráhal volbu přijmout, až posléze svolil. (Později, r. 1466, při vyhlášení klatby nad Jiřím z Poděbrad papežem Pavlem II., byl do ní zahrnut i Jan Rokycana.) Z titulu funkce arcibiskupa se snažil o smíření všech stran pod obojí. Ve čtyřicátých letech byl blízko laické komunitě okolo bratra Řehoře v klášteře Na Slovanech, z níž později vznikla Jednota bratrská. Přes názorové rozdíly se jí i později, v dobách pronásledování, vždy zastával.

Dějepisci mu také přičítají, že na 4. října 1441 svolal sněm do Kutné Hory, kde byly ujednané zásady husitského vyznání závazné pro všechny. Roku 1442 se smířil s Janem z Příbrami. O dva roky později vyhrál soud s tábority, kteří se stále odmítali přizpůsobit jednotným zásadám, a táborské učení bylo odsouzeno.
Mezitím se však dostal do politických názorových střetů se Zikmundem Lucemburským a později s jeho zetěm Albrechtem Habsburským a roku 1436 mu byla odebraná týnská fara. Až do roku 1448 pobýval v Hradci Králové.

Roku 1449 si začal dopisovat s papežem Mikulášem V., snažil se jej přemluvit ke svěcení kněží. Pokusil se k papeži i dostat, ale nepodařilo se mu projet přes Německo. Roku 1451 potom zahájil jednání s Cařihradem o spolupráci husitů s řeckou církví, ale když byl roku 1453 Cařihrad dobyt, sešlo z toho. Král Ladislav Pohrobek se Rokycanovým kázáním vyhýbal. Nástupem Jiřího z Poděbrad na trůn se situace zlepšila. Už před jeho zvolením, přestože se král snažil snížit vliv kněžstva, ho Rokycana při svých kázáních podporoval. Jiří z Poděbrad ho na oplátku respektoval jako hlavu církve podobojí a na mše chodil střídavě k Janu z Rokycan a do katedrály svatého Víta. Ví se, že 7. února 1465 se Rokycana účastnil i disputace duchovenstva u krále, požadujícího větší spolupráci církví.

Na sklonku života, roku 1466, Jana Rokycanu ranila mrtvice. Pohřben byl v Týnském kostele.
Zajímavé je, že na své pečeti používal podkovu s hvěz– dou. Pravděpodobně jde o rodinný odkaz, památku na otce, který byl kovářem.

(Sestaveno na základě materiálů města a dalších historických odkazů.)