Zastupitelstvo obce při zasedání 17. dubna

Schvaluje:

# Zařazení správního území obce Němčovice do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Světovina na období 2014 -2020 realizované místní akční skupinou MAS Světovina o. p. s

# Účetní uzávěrku nákladů na provoz kořenové ČOV v roce 2013:

Výdaje celkem 43 711 Kč Příjmy celkem: 74 116 Kč Počet připojených osob 98 Počet provozoven 2 Pohledávky ani závazky žádné

Výsledek hospodaření 30 405 Kč!

Přebytek z roku 2013 bude převeden do rezervního fondu. Aktuální stav na tomto účtu je 52 614,--

# Stočné pro rok 2014 ve výši 650 Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2014: Výdaje celkem: 90 000 Kč Příjmy celkem: 65 000 Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako schodkové, s ohledem na větší plánované výdaje v roce 2014 (výměny hadic, nerezových spon, nákup a dovoz kačírku, výměna části potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet). Zvýšení počtu připojení v roce 2014 se předpokládá o čtyři osoby. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016.

# Text kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene podle usn. ZO č. 4-2/2014 ze dne 20. března 2014, kterou vypracovala notářka.

# Uzavření smlouvy mezi obcí Němčovice a ČR HZSPK o bezúplatném převodu majetku rámová hydraulická pila TOS.

# Na organizaci stavění májek (30. dubna) příspěvek obce pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám.

Mění:

# Vyhlášené poptávkové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice I. etapa" usnesením č. 6-2/2014, mění zastupitelstvo obce v části kritérium při hodnocení nabídek, kterým byla nejnižší nabídková cena, na kritérium množství odvedených stavebních prací v hodnotě 1,2 milionu Kč včetně DPH podle schválené projektové dokumentace. Důvodem této změny jsou rozpočtem omezené finanční prostředky stavebních úprav v první etapě, které má obec k dispozici.

Výběr dodavatele stavby bude proveden zastupitelstvem obce v pondělí 5. května v kanceláři OÚ v 17 hodin. Smlouva o dílo pak bude schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, tj. 22. května.

Bere na vědomí:

# Informace o návštěvě prezidenta. Dle sdělení hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, navštíví v poslední den návštěvy Plzeňského kraje prezident Miloš Zeman Němčovice, Vesnici PK roku 2013. Termín byl stanoven na pátek 16. května, čas nebyl protokolem dosud upřesněn.

Předpokládá se setkání s občany u divadélka „Pod schody", kde bude zajištěno ozvučení. Ukázku ze svého vystoupení předvedou Soptíci MŠ. Předpokládaná doba návštěvy je třicet minut.