Zastupitelstvo Němčovic:

Schvaluje:

# Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace v obci Němčovice střední část, stoka A3 a A3a se stavebníkem kanalizace V. F.,(bytem Němčovice) na pozemcích ve vlastnictví obce, ve kterých bude kanalizace uložena dle schválené PD: ppč. 18/10, 18/4, 18/5, 18/9, 233/1, 233/6, 233/9, 233/21 a 233/24 v k. ú. Němčovice. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně.

# Uzavření darovací smlouvy mezi dárcem J. K. z Prahy a obdarovanou obcí Němčovice na pozemek pč. 1322/2 o výměře 49 metrů čtverečních vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Olešná u Radnic.

Více zpráv z Němčovic v sobotním vydání Rokycanského deníku!