Pod jednou obcí s názvem Břasy se jich vlastně skrývá pět. Vedle už jmenované se jedná o Stupno, Kříše, Vranovice a Darovou. Dohromady v nich žije zhruba 2200 obyvatel. Na sever od Rokycan se tedy jedná o největší obec, ale už její skloubení a postoje jednotlivých skupin zastupitelstva naznačují, že prosazení záležitostí není jednoduché. Za uplynulé období se ale Břasy mají čím pochlubit.

Přibyly pozemky

Jednou z priorit volebního období se stal třeba výkup pozemků obcí. Mladé rodiny potřebují místo pro postavení domů. Kromě toho je naděje vypořádat se s nevábnými územími, protože na svém už může obec do budoucna hospodařit. Proto, ale také aby nedocházelo k znečišťování průmyslovou výrobou, Břasy odkoupily bývalou výrobnu ultramarínu. Tím získaly i skoro čtyři hektary plochy, pro jejíž využití je teď třeba nalézt urbanistické řešení. Další úze- mí byla vykoupená od firmy Lasselsberger. „Třeba se už konečně najde i místo pro koupaliště, které celému mikroregionu chybí. „O krásný areál našeho koupaliště jsme v minulosti přišli a teď ho postrádáme," zaznělo od místních.

Investice

K největším patří intenzifikace čistírny odpadních vod a napojení dalších domů na kana- lizaci. Přibyly i některé chod- níky, třeba v Břasích od křižo-vatky na Radnice či z Břas do Stupna k 1. stupni ZŠ. Z dol- ního Stupna, kde je nová početná zástavba, se ale zamýšlená realizace akce nezvládla. Pokročila zato rekonstrukce místních komunikací. Opravy se dočkaly také zdi a veřejné prostory v Darové. Obec se podílela i na opravě fasády kostela či údržbě a nasvícení jeho hodin. O jiných akcích jsou zmínky dále v textu.

Hřiště, sport

Břasy se mohou pochlubit také šesti hřišti pro děti. Většina je určená menším. Objevila se nově, anebo prošla úpravou. Ovšem sestava cvičeb- ních prvků, které přibyly podél cesty ze ZŠ do jídelny, slouží hlavně starším žákům a v rámci tréninků je využívají též sportovní celky .

Kromě toho je v obci fotbalové hřiště (SK Primalex Břasy) Zpevňovala se zeď u plochy proti ujíždění svahu, přibylo zavlažování a obytné buňky sloužící za šatny. V obci ale nehrají jen dospělí, pro fotbal se podařilo ve velkém nadchnout i děti. Funguje tu mladší a ve spolupráci s Radnickými i star- ší přípravka, žákovský tým a dokonce dorost. Mezi horním a dolním Stupnem je tenisové hřiště, v Kříších nohejbalové a házená se hraje na hřištích TJ Sokol a SKH Stupno.

Zelená pro školy

Devítiletka (u závor) se začala dívat na svět novými okny. Měnilo se topení a našla se cesta pro nižší účtování nákladů na dodávku tepla. Přibylo i par- koviště. Stejně tak před školkami. Mateřinka ve Stupně pro- šla přestavbou, budova se zvedala do patra, takže MŠ se rozšířila. Druhá polovina nových prostor je ale zatím neuprave-ná. Dole, v témže objektu jako školka, avšak odděleně, je umís- těná jídelna. Slouží i škole a vede k ní nový chodníček.

Cestovní ruch, kultura

V Břasích vyrostla nová rozhledna Na Vrchách, jež slouží i jako datový převaděč. Patří jí ocenění Stavba roku Plzeňského kraje. Ve spojitosti s pří- vozem, který Břasy odkoupily zpět do vlastnictví, a novou na-učnou stezkou, se tato část úze- mí zatraktivnila pro řadu návštěvníků. Tím se vytvořil pro- stor i pro vznik nových pracov-ních míst. Co se kulturního vyžití týče, rekonstrukce společenského domu ve Stupně Prokopcovny a možnosti, kte- ré ted poskytuje, vynesly obci zlatou cihlu v soutěži Vesnice roku. Velkým přínosem je též nové infocentrum K 21. Má i prostory pro pořádání výstav. Rekonstrukcí prošla s úspěchem také knihovna ve Stupně. Kladem je zejména rozšíření dětského oddělení. Naproti tomu jednání kvůli získání zámečku Kříše se dotáh-nout do konce nepodařilo.

Pracovní příležitosti

Kromě možnosti vytváření pracovních míst v souvislosti s už zmiňovanými kulturními aktivitami značné příležitosti poskytuje také firma Borgers. Chtěla sice v místě s výrobou končit, ale po dohodě a různých úpravách, například nájemného, se zdařilo zájem firmy o lokalitu zachovat. V bývalém obchodním centru pak dokonce výrobu rozšířila, takže nyní zaměstnává více než jednou tolik lidí (přes stovku), a to ve dvousměnném provozu.

Senioři

Vloni byla opravená střecha a letos se podařilo vyměnit okna v jedné části Domu s pečovatelskou službou. Upravený je i vjezd ke vchodu do DPS a přibylo venkovní posezení v podobě altánu. Druhá část za- řízení Na Kopci si na rekonstrukci ještě počká a stejně tak je třeba vybudovat parkovací místa.

Skládka

Velkým problémem obce byla i skládka její rekultivace a následný provoz, který by odpovídal novému zákonu o odpadech. Ve spolupráci s projektantem, provozovatelem a krajským úřadem se zdařilo najít řešení. Realizace ještě ne- ní u konce, ale na dobré cestě. Do budoucna by opatření mo- hlo obci vynést až 40 milionů.