Isokyanát je vysoce hořlavá, snadno se vznítí vlivem tepla, jisker či otevřeného ohně. Výpary mohou vytvářet se vzduchem explozivní směs.

Vdechnutí, požití či styk s párami, prachem či látkou samotnou může způsobit vážné poškození zdraví, poleptání či smrt.

Zaměstnanci byli evakuováni. Podrobné informace připravujeme.