Schvaluje

# Uzavření Kupní smlouvy na prodej motorového člunu s přívěsem ve vlastnictví obce za částku 65 000 Kč ing. H. Š. z obce Psáry.

# Úpravu rozpočtu č. 1 podle skutečnosti k V/12 2013. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30. květnu letošního roku.

# Obecně závaznou vyhlášku obce číslo 3/2013, Požární řád obce, která zároveň ruší a nahrazuje vyhlášku číslo 3/2003.

Souhlasí

# S postupem ve věci nově položených žlabovek podél místní komunikace v Zahradní ulici vedle dřevěného plotu, které jsou podle geodetického vyměření severní hranice pozemku pč. 202/3 na pozemku manželů E. z Prahy. Jedná se o zábor pozemku o celkové výměře 52 metrů čtverečních dle GP.

Žlabovky byly položeny pro odvod vody, která přitékala ze zahrady manželů E. a dále zatékala do objektů dvou rodinných domů, kde působila jejich majitelům škodu. Starosta požádal vlastníky pozemku o vyjádření k této věci s tím, že v úvahu připadá možnost odkoupení části tohoto pozemku obcí, nebo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na průchod žlabovek pro zajištění soustředěného odtoku vody z jejich pozemku a z místní komunikace.

# S postupem při schvalování zprávy auditora a závěrečného účtu hospodaření obce v roce 2012.

Zastupitelstvo se se zprávou seznámilo, dokument je k nahlédnutí na úřední desce a na webových stránkách obce, přičemž po uplynutí povinné lhůty pro zveřejnění, bude na příštím jednání zastupitelstva předložen závěrečný účet obce za rok 2012 ke schválení.