Zatím zhotovitelská firma připravuje staveniště. Než bude stát na místě zdravotně závadného objektu nová provozní budova, musí pracovníci okresního ředitelství SŽDC pracovat v plechových buňkách. Areál SŽDC je v těsné blízkosti železniční trati v Dukelské ulici. „V současné době ho užíváme k odstavení drážních údržbových vozidel, jako sklad drobného materiálu, značek nebo kolejnic. V přestavované správní budově jsou v prvním podlaží dílny a ve druhém kancelářské prostory a zázemí pro zaměstnance,“ popisuje mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Investice do likvidace nebezpečného pracoviště a následné stavby nového má šplhat až k jednadvaceti milionům korun. Podle SŽDC se musí odstraňování azbestových materiálů řídit zákony o ochraně veřejného zdraví, zákony o odpadech a řadou dalších vyhlášek a nařízení. „Práce budou prováděny v uzavřeném podtlakovém pásmu za současného monitoringu podtlaku,“ uvádí mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Popisuje, že se po demontáži zdravotně závadného objektu jednotlivé azbestové desky nebo kontaminované materiály zabalí do neprodyšných obalů, uloží na mezideponii a po ukončení prací odvezou na určenou skládku.

„Vlastní podrobný projekt demontáže, odstranění a naložení s materiálem obsahujícím azbest je součástí dodavatelské dokumentace dodavatele stavby,“ doplňuje Tesař. Zhotovitelem zakázky je společnost ALPINE Bau CZ.

Šárka Meissnerová