V Základní škole ulice Míru: 28. 1. (sobota) od 9 do 15 hodin a v náhradním termínu 31. 1. (úterý) od 11 do 16 hodin.
V Základní škole Čechova 855 31. 1. (úterý) od 10 do 17 hodin.
V Základní škole T. G. Masaryka (Třebízského 32) 31. 1. (úterý) od 10 do 17 hodin.
K zápisu půjdou: děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu rodiče přinesou:
rodný list dítěte = rodné číslo, doklady o bydlišti (např. občanský průkaz zákon. zástupce).