Vláda vytyčila základní směřování ke zkvalitňování veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy, zajištění transparentnosti výkonu veřejné správy, přiblížení veřejné služby občanovi a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.

Mimo jiné byl vyhlášen Integrovaný operační program „Na rozvoj služeb EGovernmentu v obcích – výzva 06“. V rámci tohoto projektu bylo zastupitelstvem města Rokycany schváleno v roce 2010 vybudování technologického centra ( TC).

TC jsou určena zejména k provozu :

  • √ spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • √ systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí,
  • √ centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů

V TC je rovněž možné provozovat pro vlastní potřebu obce s rozšířenou působností jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění podpory elektronizace celého správního obvodu.

Předpokládané náklady budou činit cca 4,8 milionu korun. Z toho 85 procent nákladů budou činit dotace z ministerstva vnitra, 15 procent bude hradit město.

V roce 2010 byla zhotovena studie proveditelnosti na TC. V letošním roce probíhají přípravné a schvalovací práce na zadávacím znění pro výběrové řízení. Samotné vybudování TC musí být dokončeno do 29. června 2012.