Schvaluje:

 • Úpravu rozpočtu - rozpočtovou změnu č. 2 podle skutečnosti k 10/12 2010. Rozpočtové změny jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30. říjnu letošního roku.
 • Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi firmou Karel Lukeš, Volduchy a obcí Němčovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny akce „Rekonstrukce lesní cesty v Olešné“, o částku 303 664 Kč včetně 20 procent DPH. Důvodem navýšení ceny díla bylo zjištění nestabilního a neúnosného podkladu pod rekonstruovanou komunikací, kdy bylo nutné neplánovaně v úseku 0,26 km – 0,41 km, 1,1 km – 1,41 km provést vícepráce zemních prací přesně specifikovaných a popsaných ve stavebním deníku.
 • Uzavření Smlouvy o provádění výpomoci při řešení kalamitních situací v zimním období 2010/2011 mezi Správou a údržbou silnic Rokycany a obcí Němčovice.
  Předmětem smlouvy je výpomoc obce při zimní údržbě silnic vlastními mechanizačními prostředky (traktor Z 6911 s radlicí a nakladač UHN 053) dle požadavků dispečerů SÚS a to za smluvně stanovenou úhradu nákladů.
 • Uzavření Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a obcí Němčovice o převzetí vyřazeného majetku státu pro potřeby obce, a to osobní automobil Škoda Octavia 1,6, reg. zn. AHX 82-93 v účetní hodnotě 368 658 Kč a KIA Sportage MR DOHC 4x4 v účetní hodnotě 667 706 Kč
 • Uzavření Smlouvy k provedení stavby na pozemku vlastníka mezi Správou a údržbou silnic Rokycany a obcí Němčovice na pozemcích pč. 451 a 443/1 v k.ú. Němčovice ve vlastnictví SÚS Rokycany, na jejichž části bude vybudován chodník při nově upravených autobusových zastávkách v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Trvalý zábor bude u poz. pč. 451 138 m² a u poz. pč. 443/1 celkem 26 m². Realizace stavby se předpokládá v období únor až listopad 2012. Následně budou pozemky po realizaci geometricky zaměřeny a dojde k majetkoprávnímu vypořádání.
 • Uzavření Smlouvy k provedení stavby na pozemku vlastníka mezi obcí Němčovice a Správou a údržbou silnic Rokycany na pozemku 238/1 v k. ú. Němčovice ve vlastnictví obce Němčovice, na jehož části bude provedena výstavba autobusové zastávky v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Trvalý zábor u tohoto pozemku bude 95 m². Realizace stavby se předpokládá v období únor až listopad roku 2012. Následně bude pozemek po realizaci geometricky zaměřen a dojde k majetkoprávnímu vypořádání.
 • Uzavření Smlouvy o pronájmu pohostinství objektu čp. 16 s příslušenstvím (pozemky, parkoviště, studna) ve vlastnictví obce v Němčovicích na provozování pohostinské činnosti žadateli K. F. z Němčovic.
 • Přijetí nepeněžitého daru od společnosti Kabelovna KABEX a.s.: pět tisíc metrů nového koaxiálního satelitního samonosného optického kabelu Commscope 12x652D v ceně 70 000 Kč, který bude použit pro vylepšení parametrů obecní internetové sítě NE-NET a pro připojení části obce Olešná tímto kabelem.
  Obec Němčovice tento dar přijímá, pověřuje starostu Karla Ferschmanna podpisem darovací smlouvy a zároveň zasláním děkovného dopisu vedení společnosti.