Postupné uvádění kanalizace do provozu se předpokládá od října. Po zprovoznění kanalizace (jejích jednotlivých úseků) bude možné začít vypouštět splaškové vody z jednotlivých nemovitostí. Do této doby není možné do nové splaškové kanalizace vypouštět odpadní vody.

V rámci probíhající stavby realizuje město Rokycany části kanalizace nad rámec investice Povodí Berounky, svazku obcí. Jedná se o dešťovou kanalizaci v ulici Ke Kocouráku, Hluboká, dále pak kanalizační přípojky k hranici soukromých pozemků. Dále se připravuje např. realizace kanalizace v ulici Dlouhá. Práce nad rámec investice svazku obcí by měly být dokončeny rovněž do konce roku. Časový sled prováděných prací odpovídá harmonogramu prací v souladu se smlouvou o dílo.

Jako další příspěvek občanům na připojení se na veřejnou kanalizaci (v rámci investice svazku obcí město realizuje část kanalizační přípojky po veřejných pozemcích) poskytne město Rokycany nevratnou účelovou dotaci ve výši 5 000 Kč na připojenou nemovitost. Podmínkou vyplacení této dotace je zhotovení typové revizní šachty na hranici pozemku na kanalizační přípojce a odsouhlasení provedení kanalizační přípojky zástupcem provozovatele kanalizací (Vodohospodářská společnost Sokolov. a zástupcem města Rokycany). Tato dotace je účelově vázána na připojení dané nemovitosti na veřejnou kanalizaci. Pokud by byla v budoucnu nemovitost odpojena od veřejné kanalizace, musí příjemce dotaci vrátit jejímu poskytovateli.