Chlapec z výběrové třídy (nazvěme ho žák A) napadl svého vrstevníka (žák B). Možná po předchozí provokaci. Událost zachytil kamerový systém s vcelku jasným průběhem. Takže s důrazem na objektivitu byl žák A podle interních pravidel školy vyřazen z výběrové třídy a obdržel nižší známku z chování. Jeho protivník vyvázl s důtkou třídního učitele.

Tím to ale neskončilo. Rodiče žáka A vyzvali ředitele ZŠ Bohumila Noska, aby rozhodnutí přehodnotil. Neuspěli a obrátili se na Krajský úřad. „Je příslušný k přezkumu výsledku hodnocení chování žáka podle příslušných paragrafů školského zákona. Naši zaměstnanci postup konzultovali s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před přezkoumáním výsledku hodnocení,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Eva Mertlová. Dodala, že úřad vycházel z výsledku šetření stížnosti, kterou se zabývala Česká školní inspekce.

Ke konci srpna byl Nosek krajskými úředníky vyzván, aby verdikt přehodnotil. Neučinil tak a do věci se vložil zřizovatel, tedy město Rokycany. Radní (pikantní je, že v sedmičlenné sestavě zasedal také Nosek) rozhodli 13. září, že ředitel školy musí do dvou dnů názor změnit. Vrátit žáka A do výběrové, teď už deváté třídy a upravit mu známku z chování. Pokud by tak neučinil, hrozilo mu odvolání z funkce. „Radní vycházeli kromě informací kraje a ministerstva také ze stanoviska České školní inspekce, která vyhodnotila stížnost na udělení snížené známky z chování jako důvodnou,“ zdůraznila za rokycanský městský úřad Tereza Maixnerová.

16. září obdržel žák A vysvědčení se změněnou známkou z chování a vrátil se do výběrové třídy. To vyvolalo bouři nevole mezi pedagogy na Jižním a drtivá většina z nich podepsala na sociálních sítích stanovisko Boj s větrnými mlýny. K reakcím už přimělo desítky lidí. Protestují vůči rozhodnutí úředníků a ptají se, proč je útočník očištěn, zatímco napadenému chlapci důtka zůstala.

Pedagogové z Jižního: Boj s větrnými mlýny  

/Od učitelů učitelů ZŠ Jižní předměstí/ Základní škola Jižní předměstí v Rokycanech řeší situaci vzniklou na základě událostí, které se staly v minulém školním roce. Na následujících řádcích bude shrnuta situace, která ztěžuje příjemný průběh začátku školního roku 2022/23. V minulém školním roce došlo během výuky tělesné výchovy k incidentu, při němž žák výběrové třídy (žák A) při hodině tělesné výchovy surově napadl svého spolužáka (žák B).

Byť byl žák A zřejmě vyprovokován žákem B, byla reakce žáka A spočívající v surovém napadení značně nepřiměřená. Daný incident byl zachycen kamerovým systémem školy, z něhož průběh události jasně vyplýval. S ohledem na objektivní skutečnosti, které byly k dispozici, bylo pedagogickou radou schváleno snížené hodnocení známky z chování žáka A. V důsledku udělené známky z chování byl žák A dle interních pravidel školy (stanovených pro výběrové třídy) vyřazen z výběrové třídy. Žáku B byla následně udělena důtka třídního učitele.

Rodiče žáka A se obrátili na ředitele školy, aby přezkoumal výsledky hodnocení z chování žáka A. Ředitel rozhodnutí v souladu s ustanovením § 52 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, přezkoumal, přičemž setrval na udělení sníženého stupně z chování žáka A.

Rodiče žáka A se obrátili na Krajský úřad v Plzni, který dne 23. 8. 2022 vydal listinu, v níž určil, že má dojít ke změně známky z chování žáka A. S ohledem na skutečnost, že dle § 52 odst. 5 školského zákona není krajský úřad oprávněn rozhodovat o udělené známce z chování žáka, nedošlo ze strany ředitele školy, Mgr. Bohumila Noska, ke změně známky z chování žáka A. Rozhodnutí krajského úřadu je i dle právního stanoviska nicotné, tedy není pro školy nikterak závazné. Poté, co se ředitel školy vyjádřil k dotazu rodičů žáka A, proč neakceptoval rozhodnutí krajského úřadu, byl ředitel e-mailem ze strany krajského úřadu obratem obeslán s tím, že pro případ, kdy nerozhodne o změně známky z chování dle listiny 23.8.2022, bude věc předána zřizovateli školy, který učiní další potřebné kroky.

Krajský úřad zkontaktoval zřizovatele základní školy, město Rokycany. Ředitel školy byl dne 7.9.2022 pozván na Městský úřad Rokycany, kde mu bylo sděleno, že pro případ, kdy nezmění udělenou známku z chování žáka A, bude věc projednávána Radou města Rokycany, která se koná dne 13. 9. 2022, přičemž bylo naznačeno, že Radou bude rozhodnuto o povinnosti změnit známku. Dne 13. 9. 2022 Rada města Rokycany rozhodla, že je ředitel školy povinen do 15. 9. 2022 změnit známku z chování a zařadit žáka A zpět do výběrové třídy (usnesení nebylo dosud písemně zveřejněno, avšak s ohledem na to, že ředitel školy je jedním z členů Rady města, informoval pedagogické i nepedagogické pracovníky školy o závěrech z jednání). Pro případ, kdy by tak ředitel školy neučinil, byl během zasedání Rady města Rokycany informován o tom, že bude ze své funkce ředitele školy odvolán.

Přestože není dán zákonný podklad pro to, aby Rada města rozhodovala o známce z chování žáka školy, jejímž je zřizovatelem, a přestože je více než pochybné, zda vůbec je ředitel školy oprávněn vydat vysvědčení v rozporu se závěry svého přezkumu, bylo žáku A dne 16. 9. 2022 vydáno vysvědčení se změněnou známou z chování a žák byl navrácen do výběrové třídy.

Byť věříme, že chování žáka A při incidentu bylo pouhým excesem, který se z jeho strany nebude v budoucnu opakovat, jsme zároveň toho názoru, že takové jednání není možné s ohledem na charakter školy přejít bez odpovídajícího výchovného opatření. V případě, že by škola nereagovala, mohlo by dojít k tomu, že obdobné jednání bude žáky, tj. budoucí dospělou generací, která nyní vyrůstá, považováno za běžné a společností tolerované, což není dle našeho názoru žádoucí. Nejde tak primárně o konkrétní hodnocení chování žaka, jako spíše o postoj k fyzické agresi jako takové a o rozhodnutí, zda může být tolerována, či nikoliv.

Bohužel musíme vyjádřit lítost nad postojem rodičů, a to zejména ve světle faktů (např. právě kamerového záznamu), jež průběh incidentu mapují. Jistě chápeme, že každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a snaží se jej chránit. Jen si nejsme v daném případě jistí, zda je pro dítě a jeho okolí nejlepší absence jakékoliv reflexe. Mrzí nás, že rodiče, kteří se rozhodli se školou nespolupracovat, a naopak s ní bojovat, zkreslují náhled na celou školu i její pedagogický sbor.

Podepsána drtivá většina učitelů ZŠ Jižní předměstí