Varianta dokumentu je zveřejněna na webových stránkách města www.mestohradek-ro.cz a k nahlédnutí v sídle městského úřadu.