Za oběť okolnostem v týdnu padly i dva další v Družstevní ulici okresního města. Jednalo se o javor jasanolistý a douglaska tisolistou a rostly poblíž restaurace U Václava.

„Povolení k pokácení vydal po posouzení estetického a funkčního významu a důvodů uvedených v žádosti odbor životního prostředí MěÚ Rokycany, jako orgán ochrany přírody,“ uvedl místostarosta Jan Šašek. Dozvěděli jsme se, že okolnosti, které vyústily ve ztrátu zelených kamarádů, jež vyvolala bouři mezi starousedlíky, byly závažné. „Rozsáhlý kořenový systém stromů prorostl do kanalizace, ta přestávala plnit funkci a docházelo třeba i k podmáčení sousedního domu,“ objasňoval Šašek.

V posouzení se také uvádí, že v poslední době docházelo i ke zhoršování zdravotního stavu stromů. Projevovalo se to především jejich nebezpečným nakláněním i prosycháním korun. Místostarosta dodal, že jasan a douglaska navíc rostly v místech se značným pohybem osob a vozidel a město, coby vlastník, je zodpovědné za stav dřevin a jejich bezpečnost pro okolí.