MIROSLAV ZÍKA
Rokycany – Městský úřad Rokycany opět připravil ve spolupráci s firmou Rumpold - R pro obyvatele akci Kontejnery pro podzimní úklid. Každou sobotu bude umístěn box na jiném svozném místě.
Tyto kontejnery jsou určeny pro odložení objemného komunálního odpadu, vzniklého na území města Rokycany. Náklady spojené s obsluhou kontejnerů a s likvidací odpadu hradí město Rokycany.
Za objemný komunální odpad se považuje odpad, který svými rozměry přesahuje rozměry vhazovacích otvorů odpadových nádob - tedy např. nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, WC mísy.
Velkokapacitní kontejnery na objemný komunální odpad budou přistaveny vždy v sobotu od 9 do 14 hodin.
První kontejner bude 9. října v ulici Raisova u pekárny Frídel, křižovatka ulic Lužická a Libušina, ulice Polní a ulice Josefa Knihy u veřejných WC.
V případě, že nebude na některém stanovišti kontejner momentálně k dispozici, vyčkejte prosím přistavení jiného prázdného kontejneru nebo využijte kontejner na jiném stanovišti.
Do velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad nelze odkládat:
* odpady z podnikatelé činnosti a odpady vzniklé mimo katastrální území města Rokycany a katastrální území Borku u Rokycan
* chladničky, mrazáky a další elektroodpad ( např. televizory, monitory, počítače, apod.)
* nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev, ředidel, nepoužitelná léčiva, suché elektrické galvanické články, apod.)
* pneumatiky
* stavební odpad
* papír, sklo, plasty
Na všech uvedených stanovištích budou navíc přistaveny kontejnery určené pouze na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (větve, listí, tráva, rostlinné zbytky).