Předtím byla dovolena pouze pro 1. stupeň od 12. dubna rotační výuka. Pro žáky z 2. stupně byla rotační výuka od pondělí 3. května. Třídy střídaly třídy sudé a liché týdny v budově školy a výuka probíhala dle standartních rozvrhů. Pro žáky, kteří se doma vyučovali synchronním způsobem výuky, to znamenalo sledovat tzv. on-line rozvrhy. Tento školní rok musely být zrealizované dva rozvrhy. Druhý rozvrh pro synchronní způsob výuky znamenal totiž jiné požadavky na sestavení rozvrhu. Krátce např. žáci na 1. stupni měli jednu až tři hodiny denně, žáci na 2. stupni v průměru tři až čtyři hodiny. Nikdo nechtěl – jak z řad pedagogů, rodičů a odborné veřejnosti, aby žáci trávili příliš mnoho času nad svými počítači. Rozvrhy pro distanční způsob výuky zaznamenával drobné úpravy, pokud docházelo ke kolizi v jednotlivých předmětech. Vše toto bylo zaznamenáváno pro veřejnost na webových stránkách škol.

Pokud probíhala výuka synchronním způsobem, vítaným detailem bylo použití webkamery. V hrádecké i strašické základní škole bylo standardem, že vyučující měl po celou dobu výuky zapnutou webkameru a totéž se, za účelem zvýšení úrovně distanční výuky, vyžadovalo po žácích. Pochopitelně, každý měl doma jiné podmínky, což bylo školami tolerováno. Byla možnost zapůjčení techniky pro tyto žáky.

Veliký obdiv a uznání musí zaznít pro všechny zúčastněné strany – jak žáky s jejich rodiči, tak i pedagogy. Celá tato doba má jeden klad, který musíme všichni pociťovat. Jedná se o zlepšení IT dovedností, což znamená – obsluhy počítače, připojení se na platformy, které školy využívaly. V ZŠ Hrádek to byl GOOGLE MEET a v ZŠ Karla Vokáče Strašice MS Teams. Komunikačním kanálem pro rodiče byly Bakaláři tzv Komens – zasílání zpráv, či mnohdy vypomohla e-mailová či telefonická komunikace.

Na obou školách probíhaly individuální i skupinové konzultace. Do individuálních konzultací byli zapojeni i asistenti pedagoga. Tyto konzultace nebyly určeny pouze pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, ale byly pro všechny žáky. Byl to prvek, který pomáhal předejít školnímu neúspěchu. Skupinové konzultace hojně využívali žáci pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky. Tato setkání s maximálně šesti dětmi vedli učitelé českého jazyka a matematiky.

Nyní zbývá pár dnů do konce školního roku. Žáci i vyučující se budou plně věnovat prezenční výuce, někteří zvládnou školní výlety, exkurze i školní focení se svými kamarády ze školy.

Pevně doufáme, že se situace příští školní rok už nebude opakovat.

Pozice Koordinátora inkluze v základních školách je podporována na území Rokycanska pod hlavičkou projektu MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609), kromě ZŠ Karla Vokáče Strašice a ZŠ Hrádek u Rokycan, je pozice Koordinátora inkluze jako součást školního poradenského pracoviště aktivně využívána v dalších pěti základních školách v daném území.