Zastupitelstvo obce Němčovice jednalo ve čtvrtek 26. dubna
Schvaluje
* záměr směny pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 236/2 o výměře 974 m2 (orná půda) za pozemky ve vlastnictví pana V.K. parc. č. 237/5 o výměře 610 m2 (zahrada) a parc. č. 344 o výměře 2831 m2 (orná půda), všechny pozemky jsou v katastrálním území Němčovice.
* účetní uzávěrku nákladů na provoz kořenové čističky odpadních vod za rok 2011.
* výši paušálu stočného pro rok 2012 podle výsledku skutečných provozních nákladů KČOV v roce 2011 na částku 650 Kč za jednu osobu.
* zadání díla Zhotovení podlahy a vyzdění štítů v III.NP v čp. 16, stavební firmě Montyfaj za částku 330 000 Kč včetně DPH, která je částečně kryta schválenou dotací z programu Podpora a stabilizace venkova Plzeňského kraje ve výši 230 000 Kč.
* podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2011.

Více přímo v Deníku.