Experimentální síje lesníci využijí v lokalitách, které neprošly hloubkovou očistou od nevybuchlé munice. Kůrovec byl totiž rychlejší než pyrotechnická asanace. „Při kalamitních těžbách napadených stromů využíváme v prostoru s pyrotechnickou zátěží harvestory a vyvážecí soupravy. Nedochází k zásahu do hloubky půdy a pracovníci jsou poměrně dobře chráněni v kabinách strojů. U výsadby však jdeme do hloubky několika desítek centimetrů a lidem hrozí nebezpečí. Jde o nepřijatelné riziko,“ vysvětlil výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Na holinách ve vytipovaných územích tak bude vysévána směs lesních dřevin s pískem. „Půjde o semena osiky, jeřábu, břízy, borovice a smrku, kterou budeme vysévat na plošky o rozměru asi 50 x 50 cm. Na obnovu každého hektaru bude potřeba dva a půl tisíce takovýchto plošek,“ má jasno ředitel VLS Petr Král. Výsledkem mají být druhově pestré lesy.

Obnova lesů síjemi se využívá ve skandinávských zemích, z jejichž zkušeností lesníci VLS s výzkumníky částečně vycházejí. Nyní se tuto metodu budou snažit co nejlépe adaptovat na české klimatické poměry.

„Síje není neznámým způsobem obnovy lesa, ale neobvyklý a dosud nesrovnatelný je její plošný rozsah. V našich klimatických podmínkách je to novinka. Budeme zkoušet několik variant směsí semen a také hledat nejvhodnější načasování pro síje na podzim a na jaře. Věříme, že se nám podaří s partnery z výzkumného ústavu vyvinout novou certifikovanou metodu pro obnovu porostů na holinách s pyrotechnickou zátěží,“ dodal ředitel VLS Petr Král.