Dále jsou vymáhány pohledávky za nezaplacené místní poplatky - odpady, psy, výherní hrací automaty a pohledávky ze samosprávy – např. za nezaplacené nájemné nebytových prostor. Finančnímu odboru jsou čtvrtletně předávány pohledávky z jednotlivých odborů po lhůtě splatnosti.
Prvním krokem k vymáhání je odeslání upozornění na nezaplacení pohledávky dlužníkům, kteří jsou tak upozorněni na svůj dluh a mají poslední možnost zaplatit pohledávku bez navýšení o exekuční náklady.

Do konce loňského roku byla výzva posílána na doručenku. Od 1. ledna 2011, kdy platí nový zákon o daních (Daňový řád) je ovšem zasíláno upozornění bez doručenky. Jestliže však není dluh uhrazen ani po odeslaném upozornění (není podstatné zda bylo nebo nebylo převzato), úřad, bez dalších kroků přistoupí k exekuci.

Následuje vydání exekučního příkazu. Exekuce je prováděna správcem daně městského úřadu nebo prostřednictvím soudních exekutorů, s kterými má MěÚ Rokycany od května 2005 uzavřeny „Smlouvy o výkonu exekuční činnosti“.

Exekuce jsou prováděny vydáním exekučního příkazu na srážku dlužné částky z peněžních prostředků na účtech, stavebního spoření nebo na srážku ze mzdy, náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky (při zachování životního minima), stipendia nebo prodejem movitých věcí nebo prodejem nemovitostí.

Při provedení exekuce správcem daně městského úřadu je dluh navýšen o exekuční náklady, které činí minimálně 500 Kč a dále 2 procenta z dlužné částky. V případě soudního exekutora je částka vyšší o náklady na vymáhání, tj. o odměnu exekutorovi, náhradu hotových výdajů, náhradu za ztrátu času při provádění exekuce, náhradu za doručení písemností, atd., což činí minimálně 8 500 Kč a to i při vymáhání malých částek například 200 Kč. Náklady exekutora se úměrně zvyšují vzhledem k výši dlužné částky a vynaloženým nákladům na vymáhání.

Pokud dlužník exekuční příkaz nepřevezme, i když se na místě doručovací adresy zdržuje, považuje se tento exekuční příkaz za doručený. V případě, že dlužník na adrese nebydlí nebo městskému úřadu není znám jeho pobyt, provede se doručení formou oznámení veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Rokycany a popř. obce, kde má dlužník adresu trvalého bydliště. Po nabytí právní moci exekučního příkazu je provedena vlastní exekuce.
Dlužníci mají možnost uzavřít na Městském úřadu Rokycany splátkový kalendář, kde si dohodnou výši splátek a termín, do kterého dluh uhradí. Za tuto službu je vybírán správní poplatek ve výši 400 Kč.

Upozorňujeme občany, především ty, kterým v poslední době byla doručována písemnost z Městského úřadu Rokycany a nebyla jimi z jakéhokoli důvodu převzata, aby si zjistili na finančním odboru MěÚ zda nemají vůči městskému úřadu Rokycany dluh, který v případě neuhrazení bude vymáhán soudním exekutorem, včetně všech výše uvedených nákladů.