Z dění v obci Němčovice…

Zastupitelstvo obce Němčovice jednalo ve čtvrtek 2. dubna a

Schvaluje:

# Záměr nabytí nově vytvořeného pozemku pč. 300/20 o výměře 3287 metrů čtverečních, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice, na stavbu obecního hřbitova podle schváleného územního plánu.

# Záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 229/3 o výměře 50 metrů čtverečních, vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Němčovice, který bude sloužit jako připojovací účelová komunikace ke stavebním pozemkům.

# Úpravy rozpočtu obce č. 2 podle skutečnosti k 31. březnu.

# Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 4410 Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou osobní dopravou v roce 2015.

# Paušální výši poplatku v částce 700 Kč za jednu osobu pro rok 2015. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2015:

Výdaje 90 000 Kč

Příjmy 90 000 Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané. Větší plánované výdaje v roce 2015 (kompletní výměna náplně 1. pole, výměna potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet) budou hrazeny z rezervního fondu.

Zvýšení počtu připojení v roce 2015 se předpokládá o deset osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016.

# Podání žádosti o dotaci v programu Vodohospodářská infrastruktura 2015 z rozpočtu PK ve výši 366800 Kč na stavbu kanalizace II. etapa, západní část stoka A1a, A2.

# Příspěvek obce na organizaci stavění májek, pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám.

Bere na vědomí:

# Účetní uzávěrku nákladů na provoz KČOV v roce 2014: Výdaje 60 629 Kč Příjmy 65 000 Kč Počet připojených osob: 98 Počet provozoven 2 Pohledávky a závazky nulové Výsledek hospod. + 4.371 Kč Přebytek z roku 2014 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 56 985 korun.

Vyhlašuje:

# Záměr pronájmu bytu v II.NP v čp. 22 3+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 metrů čtverečních. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře obecního úřadu Němčovice do 30. dubna.

Upozorňuje:

# Od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška číslo 2 z roku 2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Nedělní klid skončí 30. září 2015.