3120 ze dne 31. ledna, v souladu s ustanovením § 39 odst.1) zákona č. 128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr obce prodat nemovitý majetek:

 • pozemkové parcely parcelní číslo 1744/3 o výměře 274 m², 2880/3 o výměře 61 m², 1663/8 o výměře 10 m² a 1658/7 o výměře 397 m².
 • pozemkové parcely parcelní číslo 1744/4 o výměře 136 m² a 1658/8 o výměře 575 m².
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1658/9 o výměře 812 m²
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1657 o výměře 851 m²
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1658/10 o výměře 862 m².
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1658/11 o výměře 836 m².
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1658/12 o výměře 783 m².
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1658/13 o výměře 729 m².
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1658/14 o výměře 678 m²
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1658/15 o výměře 743 m²
 • pozemkovou parcelu parcelní číslo 1662/15 o výměře 576 m². Vše je v katastrálním území Rokycany. Podrobnější informace lze získat na odboru rozvoje města, majetkoprávní věci, přízemí -vchod č. 4, číslo dveří 011, Ing. Fík, tel. 371 706 158 .

Kriteria výběru nabídek :
Nejnižší nabídková cena je 1490,- Kč/m². Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce s označením zájemce. Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídnuté ceny. V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat dřívější termín doručení nabídky.
Lhůta pro písemné podání (na podatelnu MěÚ Rokycany) nabídek, námitek, připomínek se stanovuje do 15 . 4. do 14 hodin. Na později došlé nabídky, námitky či připomínky nebude brán zřetel.