Na otevření stezek, které lidi zavedou i k Padrťským rybníkům, se shodli zástupci ministerstva obrany s představiteli čtrnácti obcí z okolí Brd. Po včerejší schůzce na ministerstvu se zdá být reálnější také zpřístupnění dalších okrajových částí Brd tak, jak je navrhly některé obce. Po nezbytném pyrotechnickém průzkumu by mohla být tato místa otevřena už během letošního jara či léta.

„Otevření každé cyklostezky musí předcházet důkladný pyrotechnický průzkum do vzdálenosti tří metrů od stezky,“ zdůraznil náměstek ministryně obrany Martin Barták. „Kdyby stihli cyklostezku (podle návrhu od Komárova po Láz – pozn. red.) zpřístupnit už na začátku května, bylo by to docela symbolické,“ řekl ve čtvrtek Deníku poslanec, ekonomický náměstek hejtmana Plzeňského kraje a člen vládní Komise pro rozvoj Podbrdska Vladislav Vilímec, který hodnotí čtvrteční jednání s ministerstvem jako průlomové.

„Stvrdilo to, co bylo se starosty průběžně dohodnuto,“ uvedl Vilímec s tím, že někteří starostové žádali po nějaké době po otevření trasy vyhodnotit chování návštěvníků.

Některé obce hodlají s udržováním pořádku turistům pomoci. „Jsme připraveni u Nepomuka a Lázu vytvořit odpočinková místa, vybavená i nádobami na odpadky,“ řekl starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek. Podobný postup chtějí použít i Strašice, které podle starosty Jiřího Hahnera usilují o to, aby získaly část dosud vojenského území do tzv. zvláštního užívání.

„Pak bychom se dokázali postarat i o pořádek,“ konstatoval Hahner s tím, v této fázi by nešlo o hospodaření v lesích. „Zvláštní užívání budeme ještě konzultovat. Za všechny zainteresované obce Plzeňského kraje jsme už pro ministerstvo připravili návrh, který respektuje dosavadní legislativu,“ dodal Hahner.

Podle Vilímce ukázalo ministerstvo vstřícnost i ve věci historického majetku obcí. „Zástupci ministerstva se vyslovili tak, že majetek mimo újezd by mohl být vydán vládním usnesením. Pokud jde o majetek obcí uvnitř újezdu, povedou individuální jednání s každou z dotčených obcí,“ řekl Vilímec s tím, že soukromým osobám byl takový majetek vydán podle zákona o půdě. „To ale v případě obcí nejde. Je třeba vytvořit zvláštní režim,“ dodal.

Vojenský újezd Brdy je dosud veřejnosti nepřístupný, teprve loni armáda otevřela některé okrajové části, ale jen o víkendech a ve svátky.

 

 

Vojenský újezd Brdy

Vojenský újezd je podle zákona č.222/1999Sb., o zajišťování obrany České republiky vymezená část území státu určená kzajišťování obrany státu a kvýcviku ozbrojených sil. Vojenský újezd (dále jen újezd) tvoří územní správní jednotku. Státní správu zde vykonává újezdní úřad, v jehož čele je přednosta (ustanoven voják zpovolání, o jehož služebním zařazení rozhoduje ministr obrany). Újezdní úřad je současně vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu. Je podřízen Ministerstvu obrany ČR. Újezd a újezdní úřady se zřizují, mění a ruší zvláštním zákonem.

Historie

Před více jak sedmdesáti lety armáda potřebovala dělostřeleckou střelnici a Brdy splňovaly všechny předpoklady. Projekt brdské střelnice byl schválen ministerskou radou 19. února 1926 a vroce 1927 byla založena Dělostřelecká střelnice vBrdech. Vdobě Německého protektorátu došlo krozšíření vojenské střelnice. Objekty vzabraných obcích nacisté ponechali a po skončení války bylo umožněno všem vystěhovaným se do svých domovů vrátit. Vroce 1950 byl zřízen usnesením vlády na území střelnice Brdy Vojenský újezd Brdy. V roce 1952 se území začalo rozšiřovat, zanikly vesnice a zůstaly pouze některé hájovny. V té době vznikl tankodrom na Bahnech.

Současnost

Rozloha:

Plochy využívané pro výcvik 3023 ha

Plochy hospodářsky využívané 22 792 ha

ztoho:

výměra zemědělské půdy 187 ha

výměra lesa 22 164 ha

výměra vodních ploch 183 ha

ostatní plocha (sídelní útvary, komunikace) 258 ha

Plochy ve vlastnictví restituentů 194 ha

Celkem vojenský újezd Brdy 26 009 ha

Polyfunkční využití újezdu:

- výcvik ozbrojených sil

- hospodářské využití

- ochrana přírody a krajiny

- turistika a cestovní ruch

Příroda:

VVP Brdy se rozkládá na části pohoří zvaném Brdy, který tvoří nejrozsáhlejší les uprostřed Čech. Maximální nadmořská výška dosahuje u některých vrchů přes 800 m (Tok, Praha). Ve vojenském prostoru se vytvořila vegetace členěná do různých společenstev dle jejích ekologických nároků.

Chráněné druhy rostlin tu jsou široce zastoupeny (upolín evropský, sasanka hajní, lýkovec jedovatý, aj.), mezi velmi populární a často vyzdvihované patří kosatec sibiřský, suchopýr pochvalný a rosnatka okrouhlolistá. Cenné jsou i rozsáhlé plochy vřesovišť a místy převážně na suťových polích zachovaný přírodně blízký les (lokalita Koníček).

Zživočichů vBrdech hnízdí čápi černí, od r. 1997 je zde viděn rys ostrovid, vrybnících škeble rybniční, mihule potoční, dále je zde tetřívek obecný, tetřev hlušec (pokusy o vysazení), břehule říční a jeřábek lesní.

Zdejší prvohorní břidlice je bohatá na paleontologické nálezy (trilobiti).

Zřícenina hradu Valdek je státem chráněnou památkou, do technických památek patří železné zábradlí na Jindřichově skále. Za zmínku stojí i lovecký zámeček Tři trubky, ve kterém vroce 1930 přenocoval i T.G. Masaryk. Přírodní rezervace ani jiná ochrana podle zákona č. 114/1992 Sb. nejsou na území VVP Brdy vyhlášeny. Dle Nařízení vlády č. 10/1979 Sb. je VVP Brdy součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Turistika a cestovní ruch:

- do roku 1946 byl vstup do prostoru střelnice možný pouze na zpoplatněné povolenky;

- od roku 1946 až do roku 2005 byl prostor veřejností nepřístupný (i když po převratu vroce 1989 došlo ke značnému uvolnění vpřístupu ke striktnímu dodržování zákazu vstupu);

- vbřeznu 2004 byly výnosem přednosty Újezdního úřadu Brdy zpřístupněny pouze komunikace mezi obcemi Laz a Nepomuk v jižní části vojenského újezdu;

- v dubnu 2007 byly zvláštním výnosem přednosty Újezdního úřadu Brdy zpřístupněny některé okrajové části vojenského újezdu Brdy kturistickému využití veřejnosti;

- celkem bylo zpřístupněno území o rozloze 37 km2 (s omezením 203 km2), 7 kilometrů komunikací (s omezením 20 km), 36 kilometrů turistických stezek a cyklostezek;

- jednou znejkrásnějších přírodních lokalit VVP Brdy je oblast padrťských rybníků, která je navržena na vyhlášení evropsky významnou lokalitou. Vdobě okupace tuto oblast zabrala německá armáda a veřejnost neměla krybníkům přístup. Vroce 1952 došlo krozšíření vojenského újezdu i o oblast, kde se tyto rybníky nacházejí. (zdroj: www.army.cz)