V jakém režimu bude od ledna fungovat nemocnice?

Vše záleží na aktuální situaci v pandemii COVID. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je povinností nemocnic postarat se o COVID+ pacienty, a to i za cenu omezení ostatní neakutní péče. Z nařízení vyplývá povinnost uvolnění lůžek pro případný nárůst COVID+ pacientů. Dalším zásadním faktorem, který ovlivňuje rozsah poskytovaných služeb, je stav personálu, který je také dotčen pandemií.

Kdy dojde k otevření lůžkového oddělení akutní interní péče a interní JIP budeme jednat na poradě 4. ledna.

O otevření chirurgického oddělení probíhá jednání s lékaři, kteří by tuto péči zajišťovali. Otevření oddělení předpokládáme nejpozději do konce února 2021 – opět s ohledem na epidemiologickou situaci.

Jak vypadá v nemocnici situace s covidem, který postihl velkou část personálu?

Pořád máme mimo nemocnici 15 % personálu, celkem už onemocnělo téměř 100 zaměstnanců nemocnice.

K 31. prosinci se staráme o 24 covid pozitivních pacientů.

Bude od ledna zajištěna veškerá pohotovost?

Ano, máme zajištěný provoz chirurgické ambulance i interní a dětské ambulance v nepřetržitém režimu. Byla podepsána smlouvu s Plzeňským krajem, která garantuje provoz interní a dětské LSPP na tři roky.

Podařilo se vám již sehnat nové lékaře?

Podařilo se nám sehnat lékaře na ARO s dalšími lékaři v odbornosti chirurgie jednáme.

V souvislosti se sušickou nemocnicí je také prošetřováno úmrtí pacienta, pro kterého neměl být k dispozici potřebný lékař…

Není tomu tak, pacient byl několikrát vyšetřen a kontrolován lékařem, který byl nepřetržitě k dispozici. Podání iniciovala osoba, která dostala zkreslené informace.

Kromě úmrtí by měla policie prošetřovat v nemocnici i další věci, o co jde?

Tuto informaci nemám k dispozici. Dne 4. ledna mě navštíví vyšetřovatel případu úmrtí pacienta, a předpokládám, že se dozvím o ostatních podáních.

Na zastupitelstvu města byl také řešen audit nemocnice. Kdo ho zadal, proč a kdy budou známé výsledky?

To je poněkud složitější problematika a celá záležitost měla svůj vývoj v čase.

Při mém nástupu do pozice jednatele jsem zjistil, že zásadní činnosti – účetnictví a výkaznictví pro plátce poskytované péče – jsou prováděny externím dodavatelem na základě ústní dohody – tedy bez jakýchkoli jasně dohodnutých pravidel. Externí dodavatel účetních služeb v rozsahu 180 milionů Kč ročně, bez toho, aby měl jakoukoli odpovědnost za svoji činnost, jsem považoval za tak závažné, že jsem požádal auditorskou firmu o asistenci při přebírání celého účetnictví. Během toho mě auditor informoval o tak závažných zjištěních a dalších nesrovnalostech, že jedinou možností v pokračování spolupráce tak, aby její výstupy neměly pouze informační charakter, ale měly váhu auditorského zjištění, bylo zadání auditu účetnictví. Smlouvu jsem podepisoval já.

Dílčí výstupy jsou známé – bude je projednávat dozorčí rada nemocnice a poté i valná hromada a předpokládám, že nemocnice bude přijímat nějaká nápravná opatření. Konečný výstup, vzhledem k faktu, že účetnictví bylo předáno 10. prosince předpokládám do 15. ledna.