Sdružení Polygon, v němž se spojila většina obcí regionu kvůli nakládání s odpady, jich podle předsedy Jaroslava Perlíka spojuje 63. V týdnu se zástupci členských obcí sešli. Důvodem byla valná hromada sdružení.

Kromě jiného probírali zejména naplnění ze zákona dané nové povinnosti. Ukládá obcím, aby vedle dosud tříděného papíru, skla a plastů zaměřily pozornost ještě na zajištění sběru železného šrotu a bioodpadu. „Ve všech místech to třeba obnáší nutnost vydat obecně závaznou vyhlášku k třídění odpadu a nechat si ministerstvem vnitra schválit její soulad se zákonem. Hlavně jsme však konstatovali, že dopad nového opatření s sebou nese i vznik dalších provozních nákladů," konstatoval starosta Kařeza Václav Krofta.

„Vzhledem k tomu, že jsme povinni umožnit občanům, aby mohli ukládat na určená místa či přímo do speciálních kontejnerů zmíněný odpad, musíme pro to vytvořit legální skládku. Navíc pak zajistit a uhradit svoz materiálu. Toho se však nemůže ujmout ledakdo, ale pouze specializovaná firma, mající na to certi-fikát, která potom vystaví i potvrzení," objasňoval Krofta.

Pokud se jedná o svoz a likvidaci bioodpadu, musíme za sdružení nejdříve nechat zpracovat projekt a potom bychom rádi zažádali o dotaci," doplnil Perlík. V případě míst, kde nemají sběrné dvory, by Polygon svážení železného šrotu a bioodpadů z úložišť zajišťoval minimálně dvakrát ročně, zároveň s už fungujícím odvážením nebezpečných látek. Pro obce, kde sběrné dvory mají, bude záležitost ošetřená jinak.

Rozladění starostů nad provozními výdaji vyvážilo uspokojení nad snížením příspěvku odváděného sdružení za občany. „Výsledky hospodaření Polygonu za uplynulý rok byly dobré, výnosy jsou velké, a tak jsme mohli navrhnout snížení příspěvku. Tedy aby místo 130 korun na člověka obce platily o deset méně," uvedl Perlík. Záměr přítomní schválili.

Kromě dalšího pak bylo jejich úkolem zvolit také nový správní výbor. Tvoří ho pětice starostů. Do funkce předsedy byl opětně dosazený Perlík (Hrádek) a dalšími členy jsou Jiří Hahner (Strašice), Vlastimil Sýkora (Mirošov), Jan Altman (Radnice) a Karel Ferschmann (Němčovice).