Ve vyhlášce se již promítly změny zákonů od 1. ledna 2011, a to změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Vyhláškou č. 1/2011 se neměnily sazby poplatků, pro rok 2011 proto platí:
a) držitel psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu:

aa) držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě nebo ve stavbě s číslem evidenčním:

  • za prvního psa⋌100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ⋌200 Kč

ab) ostatní držitelé psů (kteří nemají trvalý pobyt, popř. sídlo v rodinném domě nebo ve stavbě s číslem evidenčním):

  • za prvního psa ⋌200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ⋌300 Kč

b) držitel psa, který není poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu:
ba) držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě nebo ve stavbě s číslem evidenčním:

  • za prvního psa⋌250 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ⋌500 Kč

bb) ostatní držitelé psů, (kteří nemají trvalý pobyt, popř. sídlo v rodinném době nebo ve stavbě s číslem evidenčním):

  • za prvního psa ⋌ 1 000 Kč
  • za druhého a dalšího psa téhož držitele ⋌2 000 Kč

Splatnost poplatku je 31. března 2011.
Nová vyhláška řeší i to, vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, tj. po 31. 3. příslušného kalendářního roku. Potom je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

K ohlášení musí držitel psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, správci poplatku prokazatelně doložit tuto skutečnost (rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení Praha o výši přiděleného důchodu) včetně čestného prohlášení, že uvedený důchod je jeho jediným zdrojem příjmů.
Poplatek je možné uhradit:

a) v hotovosti v pokladně MěÚ Rokycany v určených pokladních hodinách nebo
b) bezhotovostně na účet města Rokycany vedený u Komerční banky, pobočka Rokycany,
č. 19-225381/0100 s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku nebo
c) poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku.
Informace ohledně místního poplatku za psa je možné zjistit na finančním odboru u p. Švábové, 2. patro MěÚ, tel. 371 706 136 nebo e-mail bsvabova@rokycany.cz.