S tímto postupem se nehodlá smířit zastupitelstvo obce. Rozhodlo, že podá žádost o zahájení řízení ve věci podezření na zneužití dominantního (resp. monopolního) postavení spol. EKO-KOM a.s. dle zákona o ochraně hospodářské soutěže k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle našeho názoru společnost EKO-KOM svým tlakem na naší obec uzavřít s ní novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jedná nezákonně a porušuje zejména § 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle nějž je zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů, nebo spotřebitelů zakázáno. Porušení zákona a zneužití dominantního postavení spatřujeme zejména v bodě a) výše zmíněného § 11, podle nějž je „přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění," zakázáno.

Těsně před posledními vánočními svátky společnost EKO-KOM zvýšila odměny za vytříděný odpad v rozmezí mezi 10 až 12% a tyto odměny začala (začne) vyplácet pouze těm obcím, které uzavřely nové smlouvy, především pod tlakem, nebo z opatrnosti, aby nepřišly o odměny. Jsme přesvědčeni, že od roku 2002 byla výše odměn měněna společností EKO-KOM několikrát a nikdy nebylo potřeba k tomu měnit uzavřené smlouvy. Společnost EKO-KOM argumentuje tím, „…že současný stav je neudržitelný (nejednotnost podmínek, nemožnost systémové obsluhy obcí), a proto předpokládá, že dojde k vypovězení smluv. S tím, že obcím samozřejmě zůstane zachována možnost uzavřít nové znění smlouvy a pokračovat tak v dosavadní smluvní spolupráci", citace z dopisu ředitelky Vrbové. Jsme přesvědčeni, že nová smlouva při dosavadní obsluze obcím nic nevylepšuje, spíše naopak.

V současné době společnost, prostřednictvím svých krajských zástupců, vyvíjí tlak na ty obce, které nové smlouvy nepodepsaly, že jim původní smlouvy vypoví. Zároveň rozeslala „neposlušným" obcím dopis, ve kterém jim sděluje, že budou dostávat nižší odměny za vyseparovaný odpad, než ty obce, které novou smlouvu podepsaly. Domníváme se, že už zde se může jednat o porušení zákona, neboť společnost má monopolní postavení, kterého tímto zneužívá, zvýhodňuje některou skupinu a neobstojí ani jimi uváděný důvod k uzavření nové smlouvy a to platnost nového občanského zákoníku.

Přestože jsme se snažili (především prostřednictvím starosty obce, jakožto předsedy Pracovní skupiny pro ŽP, Sdružení místních samospráv ČR) jednat s vedením společnosti o úpravě smluv, o vypuštění některých článků, případně o jejich srozumitelnější formulaci, byly vždy tyto snahy opakovaně odmítnuty. Novou smlouvu nepodepsalo dosud několik set obcí. Ty jsou podle našich informací nyní cíleně v hledáčku této společnosti (kontroly, inventury), na rozdíl od jiných. Nemůžeme si to nechat líbit. Obce nejsou a nemohou být v pozici podřízených subjektů. Pro všechny kolektivní systémy jsou především partnery a tak s nimi také musí být jednáno.