V rámci výstavby kanalizace bude zhotovena část kanalizační přípojky, a to od hlavního kanalizačního řadu po hranici se soukromými pozemky. Zbývající část kanalizační přípojky si zřídí na své náklady vlastník připojované nemovitosti.

Město Rokycany poskytne vlastníkovi připojované nemovitosti finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na jednu připojenou nemovitost. Tato částka bude vlastníkovi nemovitosti proplacena na základě žádosti a předloženého předávacího protokolu mezi vlastníkem nemovitosti a provozovatelem vodovodů a kanalizací. Tento předávací protokol bude sepsán před uvedením přípojky do jejího trvalého užívání. Podmínkou k uvedení přípojky do jejího trvalého užívání bude umístění revizní šachty na hranici pozemku (za plotem), zrušení stávajícího předčisticího zařízení (septiku či DČOV) nebo jímky na vyvážení (žumpy). Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku spolu s kopií předávacího protokolu lze adresovat na MěÚ Rokycany, odbor finanční, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany, Střed.

Vodovodní přípojku si zřídí vlastník připojované nemovitosti na své náklady v celém jejím rozsahu. Součástí vodovodního řadu bude pouze odbočení s uzávěrem.

Dále občanům sdělujeme, že vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v § 6 odst. 3 uvádí, že stavby musí být připojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky a ekonomicky možné. Dle ust. § 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, není možné do nově budované kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštět odpadní vody přes septiky, žumpy nebo čistírny odpadních vod.

Závěrem upozorňujeme, že tato kanalizace je budována jako tzv. oddílná kanalizace, což znamená, že do této kanalizace bude možné vypouštět pouze splaškové vody nikoliv vody dešťové.