Podle němčovického starosty Karla Ferschmanna je to ale problém. Jeho kolega by měl jako starosta znát zákon o obcích, tvrdí Ferschmann.

Neoral totiž v průvodní zprávě k výzvě k odporu vůči radaru uvedl, že odpovědi přišly zejména z malých obcí. „Tam je pravděpodobně nejmenší problém svolat mimořádně na deset minut zastupitelstvo,“ napsal Neoral. Ferschmann ale namítá, že bez dodržení zákona jsou jakákoliv usnesení neplatná. Zákon o obcích totiž ukládá informovat o místě, době a navrženém programu zastupitelstva vyvěšením na úřední desce nejméně sedm dní před jeho zasedáním. „Neoral zprávu rozeslal v úterý 7. srpna. První nejbližší zasedání zastupitelstva se tedy může konat až 15. srpna,“ sdělil Ferschmann.

„Zákon znám, pokud jde o čas, nemůžeme žádat výlučně o stanovisko zastupitelstev. Oslovil jsem starosty, přišla tedy jejich stanoviska. Některé obce ktomu sdělily, že výzvu ještě zastupitelé projednají. Další vesnice mají usnesení k otázce radaru už z dřívějška,“ vysvětlil Neoral.

Ferschmann reaguje na dopis 737 obcím

Neoral v dopise starostům či obcím ze 7. srpna uvedl: „Zejména z malých obcí, protože tam je pravděpodobně nejmenší problém svolat mimořádně na deset minut zastupitelstvo.“
To je právě Neoralův problém. Nezná, nechce znát a neumi. Např. jako starosta by měl znát obecní bibli - zákon o obcích. Aby mohlo přijmout zastupitelstvo obce jakékoliv usnesení, musí podle něj postupovat. V § 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, je ustanovení: …o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce…
Neoral to rozeslal v úterý 7. srpna 2007 v 21.57 hod., tzn., že první nejbližší mimořádné zasedání zastupitelstva obce se může regulérně konat až 15. srpna. Všechna zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Pokud není dodržen tento zákon, jsou jakákoliv usnesení zastupitelstva n e p l a t n á!!!!
Takže všechny jemu došlé souhlasné odpovědi z desítek obcí nemohou být řádnými usneseními zastupitelstev obcí, ale jen soukromou proklamací jednotlivých zastupitelů či starostů.
O takové se chce Neoral opírat? Jsou to jen cáry papírů…
Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice

Neoral: starosta či rada mohou zaujímat stanoviska

Pan starosta Ferschmann má samozřejmě pravdu, že zasedání zastupitelstva je nutno podle jím citovaných paragrafů vyvěsit nejméně 7 dnů předem. Pokud ovšem o problému bude rozhodovat zastupitelstvo. Což nemusí.
Odkazuji na zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, na pasáže o Radě obce. Je definováno, o čem přísluší rozhodovat zastupitelstvu, o čem radě. Rada může rozhodnout, že zaujme stanovisko i k tomu, co není v samostatné působnosti obce. To zákon nezakazuje.
Tak například počátkem roku 2007 Rada Plzeňského kraje zaujala stanovisko, že souhlasí s výstavbou radaru v Brdech u Trokavce, přestože to není v její samostatné působnosti, dokonce ani ne v jejím katastrálním území. Také o tom nerozhodlo v první fázi zastupitelstvo, to přišlo později. A přesto to bylo podle zákona. Prostě v souladu se zákonem zaujala Rada stanovisko, nic víc.
V obcích, kde není ustanovena Rada, její pravomoc vykonává starosta - a zákon o obcích vymezuje, v čem. Starosta tam může tedy zaujmout stanovisko, tak jako jej zaujali krajští radní, tak jako by jej zaujalo zastupitelstvo obce, pokud by hlasovalo, či rada, kdyby byla zřízena. V každém případě se jedná o záležitost mimo samostatnou působnost obce - a tedy o věc pro stát nikoli závaznou. Ale přesto, jako stanovisko, věc platnou, tedy nikoliv o “cáry papíru“, pane starosto Ferschmanne.
Pokud byste radě či starostovi právo zaujmout k radaru takto stanovisko upíral, pak ovšem by bylo rozhodnutí krajské rady, tuším z ledna, také jen cárem papíru, že? A to by si ODS asi nepřála…
A mimo jiné, pane starosto, Vy nevíte, že obecní zastupitelstva nemohou “regulérně“ (jak píšete) hlasovat a usnášet se o tom, zda někde radar chtějí či nechtějí? Nepatří to do samostatné působnosti jejich obcí. Zaujímat stanoviska ale mohou - tak jako rada i starosta. Nakonec - co jsme předeslali, že chceme zjistit? Stanoviska, že? To přece děláme. Tak o co jde?
A jen tak závěrem - jsem pan Neoral. Ale to už je o něčem jiném…
Jan Neoral, starosta Trokavce