K projednání zatím bylo předloženo 37 materiálů. Jsou mezi nimi i změny rozpočtu s výhledem na datum 31. lednu, což je termín jednání zastupitelstva. Diskutovat se má též o rozdělení dotací z rozpočtu města na jednotlivé skupiny příjemců. V programu je i projednávání údržby travnatých ploch ve vlastnictví města pro tento rok a také parkování nákladních vozidel. Dalším závažným bodem je schválení návrhů smluv k žádostem o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Rada by měla též schválit prodej některých bytů ve vlastnictví města formou veřejné dražby.
Na pořadu je rovněž vyhodnocení činnosti městské policie za uplynulý rok či hospodaření hotelu Bílý lev a zimního stadionu.