„Od prvního čtvrtletí loňského roku byl zaveden v Rokycanech nový systém třídění a svozu odpadů z místa jejich vzniku, tzv. door-to-door systém. Pokud se občané bydlící v rodinných domech do systému zapojili, obdrželi zdarma nádoby na papír, plast a bioodpad, jež jsou pravidelně odváženy přímo od domu. Celkem je v Rokycanech cca 5 000 domácností, z toho přibližně 1100 domácností již systém door-to-door využívá,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Ze směsného odpadu je odpad tříděný

„V loňském roce došlo ke snížení produkce směsného komunálního odpadu z 3 300 tun na 2 793 tun. U složek tříděného komunálního odpadu je nárůst u skla o 7 procent, u papíru o 10 procent, u plastu o 20 procent a u bioodpadu dokonce o 75 procent. Je tedy zcela zřejmé, že se část odpadů přesunula z kategorie směsného odpadu do kategorie tříděného. Zavedení systému door-to-door v našem městě je z pohledu odpadového hospodářství cesta správným směrem,“ uvedl Tomáš Lavička, který má na starosti odpadové hospodářství města Rokycan.

Na Den otevřených hangárů na letiště v Líních na Plzeňsku, na kterém vláda zvažuje umožnit výstavbu gigafactory koncernu VW, přišly tisíce lidí. Ti si mohli prohlédnout soudobá i historická letadla a zároveň vyjádřit podporu pro zachování letiště.
Na otevřené hangáry letiště Líně se přišly podívat tisíce lidí. Možná naposledy

Občané mohou i nadále žádat o přidělení nádob ke svým domům, a to buď celou sadu anebo jednotlivé nádoby podle druhu odpadu. Počet těchto nádob je v současnosti u rodinných domů každý měsíc navýšen o přibližně dvě desítky. „Proto plánujeme v letošním roce v některých lokalitách zrušit kontejnery (tzv. zvony) na papír a plasty a nahradit je kontejnery na kov, textil nebo oleje z domácností. Z důvodů stále rostoucích nákladů na svoz všech druhů odpadu je neekonomické poskytovat některé služby duplicitně,“ doplnil Lavička.

Důvodem, proč město zavedlo systém door-to-door je fakt, že až 60 % váhy směsného odpadu v černé popelnici tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto odpady pak končí bez využití na skládce a město za ně draze platí. „Platba za uložení jedné tuny odpadu na skládku se navíc ze zákona každý rok zvyšuje. Proč tedy platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 procent z něj vytřídit a odpad použít jako surovinu pro další výrobu. Cílem systému je tedy co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, přičemž nejlepší je samozřejmě odpad vytvářet co nejméně. Předcházení vzniku odpadů je v našich podmínkách především kompostování biologicky rozložitelných odpadů anebo opětovné použití věcí,“ vysvětlil dál.

Přibudou domácí kompostéry

Město proto již dvakrát žádalo o dotace na domácí kompostéry pro občany. „V prvním kole jsme takto pořídili pro domácnosti v Rokycanech 560 kompostérů, které po pěti letech přejdou bezúplatně do vlastnictví domácností. Ve druhém kole projevilo zájem dalších 440 domácností, pro které by měl nákup a distribuce kompostérů proběhnout v letošním roce,“ pokračoval.

Artur Hála je prvorozeným miminkem maminky Anny a tatínka Marka z Rokycan. Přišel na svět v Plzni 29. ledna 2023 ve 14:12 hodin s mírami 3150 gramů a 48 centimetrů.
FOTO: Právě jsme se narodili

Jen na odpadové hospodářství je v letošním roce v Rokycanech vyčleněno 25 milionů korun. V loňském roce tvořily náklady na svoz směsného odpadu 10 milionů korun, tříděného odpadu 6 milionů korun a provoz sběrných dvorů v Jiráskově ulici a v Němčičkách stál 3,3 milionu korun. Další náklady město platí za svoz bioodpadu, úklid kolem kontejnerů a také úklid nezákonně soustředěného odpadu (tzv. „černých skládek“).

Náklady jsou zbytečně navyšovány úklidem odpadu odloženého mimo sběrné nádoby. „Jen roční úklid kolem sběrných míst stojí město cca 650 tisíc korun, které bychom mohli využít mnohem užitečněji. Když například lidé odloží nerozložené papírové krabice vedle zvonů na tříděný odpad a ty poté namoknou, skončí bohužel jako směsný komunální odpad na skládce,“ uzavřel Lavička.

Město nyní připravuje komunikační kampaň a nové cedule ke sběrným místům, kterými chce apelovat na občany, aby dodržovali pořádek ve veřejném prostoru. Navíc město občanům rozdává zdarma barevné tašky na tříděný odpad (plasty, papír, sklo a kovy).

Občané Rokycan mají také možnost bezplatně odevzdat odpad do dvou sběrných dvorů – v Jiráskově ulici v Rokycanech a na skládku do Němčiček (kromě stavebního a demoličního odpadu a pneumatik). Přijímán je objemný odpad, dřevnatý bioodpad, vyřazené elektrospotřebiče, nebezpečné odpady, plasty, papír, sklo atd.