Celkem se odvezlo 33 800 tun strusky z bývalé slévárny, která v letech 1883 až 1902 vytavila 233 700 tun surového železa. Odpad byl v souladu s platnou legislativou použit jako prvek při zhotovení opěrné zdi – zpevnění svahů v Dýšině.

Záměr prodeje pozemků pod Bílou haldou schválilo městské zastupitelstvo loni v lednu. S jediným zájemcem pak byla v červnu podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní, darovací a o zřízení věcného břemene, která ho zavazovala, aby do roka od podpisu smlouvy odvezl veškerý nahromaděný materiál. „Tedy do 9. června 2024 měl být odvezen odpad z Bílé haldy, to zájemce stihl o čtyři měsíce dříve. Naším cílem je využít pozemek pro vybudování šestnácti parcel pro rodinné domy. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Bílá halda v lednu 2023:

„Budoucí kupující splnil první podmínku, do roka odvézt odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny v souladu s platnou legislativou. Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů. Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů. V současnosti probíhají projekční práce na nové dopravní a technické infrastruktuře,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany Jiří Hlad.

Objekt bývalé tiskárny je v soukromých rukách. Majitel jej začal opravovat.
Ostudy Rokycan: Tiskárna zůstává strašákem, ale blýská se prý na lepší časy

„V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude budoucí prodej předmětného pozemku realizován, a to bez jakékoliv náhrady budoucímu kupujícímu ze strany města Rokycany,“ upozornil Jiří Hlad.

Historie likvidace Bílé haldy:
První snaha o likvidaci Bílé haldy je z roku 1958, kdy bytová komise MNV plánovala, že na místě vyroste komplex garáží. Část pahorku se patrně podařilo odtěžit v letech 1966 až 1967 při výstavbě prodejny. V říjnu 1966 město vyhlásilo, že materiál z Bílé haldy je možné použít na úpravu komunikací. V roce 1994 získala povolení k odtěžení a rozprodeji materiálu firma BIJO z Plzně, práce ale vůbec nezačaly.
V roce 2004 nechalo město akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Ta ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím, materiál však nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen. Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze také zařadit mezi vápenatá hnojiva, o toto využití však zájem nebyl.
Přes několik dalších pokusů o odtěžení haldy vyšel až ten poslední, kde nájemce první část smlouvy už splnil.