„Rok 2023 byl bohužel stejně jako v předchozích letech ve znamení likvidace kůrovcových a větrných kalamit, což bylo podle zákona nutné. Nebylo proto možné se řídit hospodářským plánem v těžebních úkolech, neprováděli jsme tedy žádné další úkoly ani v mýtních, ani v probírkových těžbách. Díky vysoké těžbě došlo následně také k navýšení pěstebních úkolů,“ vysvětlil Stanislav Suda, jednatel společnosti Lesy města Rokycan. „Obrat za loňský rok byl ve výši 96,86 milionu korun, náklady byly 82,52 milionu korun a zisk před zdaněním činil 14 milionů korun. Vloni jsme obdrželi dotace ve výši 10 milionů korun,“ doplnil finanční bilanci společnosti.

Rokycanští lesáci tak loni zalesnili volné plochy o rekordní výměře téměř 90 hektarů, běžný roční plán je přitom 25 až 30 hektarů. O dost vyšší byla výsadba také v roce 2022, tehdy to bylo 65 hektarů. „Z velké části bylo nutné zalesnění melioračními a listnatými dřevinami v počtu 395 tisíc kusů (nejvíce dubu letního a zimního), z čehož vyplynula nutnost dokoupení značného množství sadebního materiálu za 3,8 milionu korun. V následujících letech, pokud budeme bez větších kalamit, jsme schopni být soběstační v sadebním materiálu asi na 80 procent. Vysázeno bylo také na 240 tisíc kusů jehličnanů, nejvíce smrku ztepilého (115 tisíc kusů) a borovice lesní (71 tisíc kusů). Značné úsilí jsme museli vynaložit také na následnou péči, tedy ožinování proti buřeni, nátěr sazenic proti klikorohu a zvěři, nutnost oplotit listnaté dřeviny. To bude nutné provádět dalších pět let až do zajištění kultury,“ uvedl k zalesňování Suda.

Těžba v polesí Cháchov
Kůrovec je v rokycanských lesích na ústupu

Loni bylo na plochách, o které společnost pečuje, vytěženo 32 999 kubíků dřeva, v roce předchozím to bylo 50 tisíc kubíků dřeva a díky tomu měla společnost za rok 2022 obrat 2022 téměř sto milionů korun. „Loňská těžba byla podřízena zejména kůrovcovým těžbám (10 tisíc kubíků dřeva). Z vývoje kůrovcových těžeb se dá soudit, že Rokycany jsou již za gradací kůrovcové kalamity. Po letech 2020 a 2021 je již patrný pokles vytěženého dřeva napadeného kůrovcem. Nahodilá mýtní těžba z důvodu větru tvořila téměř 10 tisíc kubíků dřeva," řekl k těžbě Václav Blecha, jednatel společnosti Lesy města Rokycan..

O ústupu kůrovce svědčí i satelitní monitorování, které loni Rokycanští využili poprvé. Jeho předností je možnost odhalit kůrovce v samotném počátku, kdy není viditelný ze země. V červenci 2023 odhalilo 30 nových ohnisek a 70 míst k prověření na 3650 hektarech lesa, se kterými městští lesníci hospodaří. Dne 27. září 2023 si pak lesníci nechali nasnímat městské lesy v okolí Rokycan podruhé. Tehdy bylo odhaleno pouze šest nových ohnisek kůrovce, se kterými lesníci již pracovali, a 15 míst k prověření.

Těžby byly prováděny z poloviny harvestory a vyvážecími soupravami a z poloviny motorovými pilami a malými traktory. „Snažíme se dbát na to, aby jednotlivé těžební metody byly vhodně zvoleny s ohledem na specifika jednotlivých pracovišť a co nejméně narušili okolní ekosystém,“ dodal Blecha.

Turistické značky na Vysočině.
Značení po kůrovci? Je to sisyfovská práce, řekl šéf turistů na Vysočině

I tak ale musely Lesy města Rokycan investovat tři miliony korun do oprav a údržby poškozených cest. Více než půl milionu korun pak šlo na zřízení nových retenčních nádrží na polesí Čilina a Žďár. Nové tůně budou představeny veřejnosti při akci Žďárské studánky.

V tomto roce zatím Rokycanští počítají s těžbou 18 600 kubíků dřeva a tržbami ve výši 25,5 milionu korun, i letos ale podle Blechy budou konečná čísla záviset především na kůrovci. Naopak je v plánu zalesnění 19,63 hektaru holin.