Rokycany letos hospodaří s příjmy 409 milionů korun a výdaji přes 679 milionů. Na investice poputuje čtyřicet procent všech výdajů, tedy více než 273 milionů korun.

Jiráskova ulice

„Stěžejní je zahájení náročné opravy Jiráskovy ulice, jež se připravuje společně s Plzeňským krajem více než deset let. V loňském roce jsme nemohli akci zahájit kvůli zdržení výběrového řízení, do kterého se přihlásila pouze jedna firma. Ta nesplnila soutěžní zadání – nabídková cena byla vyšší než stanovený limit. Zastupitelé se před podzimními volbami přiklonili k názoru, že realizace začne v roce 2023 bez finančního limitu. Jsme si vědomi značných dopravních omezení, rekonstrukce je však nevyhnutelná," vysvětluje starosta Tomáš Rada.

Jiráskova ulice je společnou akcí města a SÚS Plzeňského kraje. SÚS investuje do objektu komunikace, město bude investovat do rekonstrukce kompletních inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, chodníků, stezky pro chodce a cyklisty, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně a sadovnických úprav a také přilehlých prostranství u vlakového nádraží a ulice Svazu bojovníků za svobodu, části ulice Palackého, v úseku Jiráskova – Josefa Knihy. Cena pro město není v současné době známá, neboť výběrové řízení bude ukončeno v závěru ledna. Náklady města dle rozpočtu projektanta činí přes sto milionů korun včetně DPH. Město by mělo investovat přes 84 milionů korun bez DPH, SÚS PK potom částku přes 12 milionů korun bez DPH. Částečně bude akce spolufinancována z rozpočtu SFDI – cyklostezka. Celková délka rekonstruované části komunikace je 800 metrů, dále pak cca 60 metrů ulice Palackého v úseku Jiráskova – Josefa Knihy, ulice Svazu bojovníků za svobodu v délce 250 metrů a náměstí 5. května. V celé délce rekonstruovaných ulic bude vybudované nové veřejné osvětlení, vznikne 66 parkovacích míst. V rámci realizace akce bude vysazeno 86 nových stromů.

Sokolovna

Další významnou investicí je revitalizace Sokolovny – projektová dokumentace a první část realizace. "Prioritou je pro nás téměř po šesti letech začít se samotnou úpravou. Cílem je vybudovat nové centrum kultury," zdůrazňuje Rada. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Součástí je demolice přístavby původního objektu Sokolovny (malý sál, prostory restaurace). Součástí nových úprav jsou podzemní parkoviště, venkovní parkoviště a venkovní piazetta.

Stavbu Sokolovny, která byla dostavěna v roce 1905, doplnila v průběhu let přístavba z 20. let (stavba malé tělocvičny) a přístavba z 80. let (s velkokapacitní restaurací). Zmíněné stavby budou kompletně odstraněny. Historický (původní) objekt Sokolovny je ve špatném stavebně technickém stavu, ale vzhledem k jeho historické a urbanistické významnosti bude zachován a opraven do podoby z 50. let. V rámci stavební úpravy bude nahrazena střešní krytina a krov, který je ve špatném stavu, budou realizované dispoziční úpravy, nové konstrukce stropů a nové instalace (voda, plyn, vytápění, kanalizace a elektro).

Původní přístavby nahradí nová moderní přístavba obdélníkového půdorysu s malým multifunkčním sálem, novým vstupním vestibulem, tanečním sálem a zázemím pro účinkující. Pod novou přístavbou bude vybudováno podzemní parkoviště. Na novou přístavbu navazuje volně přístupný veřejný prostor piazzetta a dále veřejné parkoviště. Piazzetta je navržena ve sklonu směrem k parkovišti a poskytuje tak přirozenou elevaci vhodnou pro případné venkovní kulturní akce a zároveň bezbariérový přístup do obou sálů kulturního centra. Piazzeta bude lemována nově vysazenými stromy. Nové venkovní parkoviště je z velké části navrženo s vegetační dlažbou doplněnou o stromy poskytující stín.

Svazarm

Město chce také dokončit prováděcí dokumentaci a první část realizace opravy bývalého objektu Svazarmu v Jeřabinové ulici. Zázemí tu po rekonstrukci najde školní družina Základní školy Jižní předměstí a kapacita bude 180 dětí.

Navrženy jsou čtyři místnosti pro mimoškolní vyučování, současně s blokem šaten a sociálním zařízením a samostatnou místností pro vychovatelky se zázemím. Místnosti pro družinu nebudou klasickou učebnou, jsou zde předpokládány odpočinkové plochy i plochy pro individuální aktivitu dětí. Bude zde také umístěna učebna BESIP v návaznosti na venkovní dopravní hřiště. Stávající autoopravna a dílny budou demolovány a nahrazeny nově koncipovanou přístavbou. Součástí návrhu jsou další dílčí přístavby pavlačí a přeložky některých původních venkovních napojení objektu na veřejné inženýrské sítě. Součástí budou nové sadové úpravy a zpevněné plochy, chodníky, oplocení.

Ze severní strany objektu se nachází dopravní hřiště, které není v současnosti nijak odděleno od řešeného objektu a zůstane zachováno.

Předpokladem pro tuto akci s náklady přes 63 milionů korun je získání dotace.