Včetně opravy hráze a přesnější je, že tyto práce probíhaly v roce 2009. K realizaci tohoto projektu směřovaly plány již od 90. let minulého století, ale k jejich uskutečnění bylo třeba vyřešit mnoho zásadních otázek. K jedné z nejzásadnějších patřila ta, kam umístit vytěžené bahno.

Do současné doby byl vytěžený sediment uložen na městem pronajatých pozemcích soukromých vlastníků. Nyní musí dojít k jeho přemístění do volného terénu, v tomto případě lesní pozemky.

V souvislosti s plánováním definitivní likvidace těchto sedimentů bylo zvažováno několik odpovídajících lokalit. Nejschůdnější variantou byla zvolena lokalita Pod Žďárem, která je nejblíže vzdálena od současného místa uložení, tak aby byly dotčeny nejkratší úseky komunikací a tak obtěžováno nákladní dopravou nejméně občanů bydlících podél využívaných cest.

Některým občanům Borku, bydlících podél plánované trasy, se tedy bohužel tato akce nevyhne. Trasa by měla vést od Boreckého rybníku přes Lopatárnu, ulicí ke Kocouráku, ulici Pražskou a ulici Ke Střelnici. Započetí převozu je plánováno na 12. února Zástupci města si uvědomují složitost situace pro občany této části města. Je ale nutné akci „Odbahnění Boreckého rybníku" dovést do konce a proto bychom chtěli požádat obyvatele lokality o shovívavost a pochopení.

Vedení radnice se nebrání jakékoliv komunikaci s obyvateli dotčené oblasti a zároveň jsou připraveni jednat s dodavatelskou firmou ve smyslu zajištění maximální opatrnosti a ohleduplnosti vůči občanům.

Pokud dojde k poškození komunikací, je v rámci této akce počítáno s následnými úpravami.