Zastupitelstvo obce při zasedání 28. 9.
SCHVÁLILO
 # Úpravu rozpočtu obce č. 4 podle skutečnosti k 31. srpnu letošního roku.
VZALO NA VĚDOMÍ
 # Informace starosty o aktuálním stavu výstavby chodníků u autobusových zálivů. Byly instalovány sloupy veřejného osvětlení, je hotová betonová základová deska čekárny, zabetonované plotové sloupky, připraveny a zabetonovány chodníkové obrubníky. Zámková dlažba bude položena ve 41. týdnu. Zbývá dohumusování a osetí boční strany chodníků a po odklizení materiálu, který patří firmě Eurovia, budou připraveny na západní straně výsadbové mísy na výsadbu třinácti kusů lip, které budou dovezeny a vysazeny ještě letos na podzim. Jejich nákup je částečně kryt z dotace PK ve výši 38 tisíc Kč.

# Informace starosty o přivezení tří kamionů se zámkovou dlažbou. Celkem se jedná o 450 metrů čtverečních, která bude použita na plochu mezi servisními buňkami sportoviště a fotbalovým hřištěm. Tento materiál věnoval obci zdarma sponzor. Bude třeba uvolnit finanční prostředky na přípravné práce (bagr), na nákup dalšího materiálu (obrubníky, beton, odvodňovací žlaby, drť) a následně zajistit odbornou firmu, která by stavbu založila. Předpokládáme pomoc dobrovolných hasičů a sportovců na manipulaci s materiálem a pomocnou pokládku.
Jedinou otázku zodpoví počasí, zda se podaří stavbu započít ještě letos, nebo jí odložit až na jaro.

# Informace starosty o řízení oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni o přestupku, který byl zahájen s obcí. Předmětem byla stížnost anonymního stěžovatele, že obec, jako provozovatel KČOV neplní podmínky stanovené v povolení k provozu. Laboratorní rozbory odpadních vod, které jsou pravidelně čtyřikrát do roka odebírané i kontrolní rozbor byly v pořádku a jsou ve stanovených limitech. Proto bylo řízení skončeno bez uložení pokuty.