Od 1. února probíhá v areálu bývalých technických služeb, v Jiráskově ulici v Rokycanech výstavba nového sběrného dvora odpadů.
Celá akce zahrnuje demolici vybraných stávajících objektů, stavební úpravy a rekonstrukce objektů garáží a sociálního zařízení a rekonstrukce zpevněných ploch.

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Výstavba sběrného dvora v Rokycanech – stavební práce bylo hodnoceno deset nabídek a ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Výstavba sběrného dvora v Rokycanech – dodávky byly hodnoceny dvě nabídky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 1 666 t/rok.
Dotace z Evropské unie činí 9 135 569 Kč (zhruba 85 procent).

Dotace Státní fondu životního prostředí České republiky 537 386 Kč (5 procent) - město obdrželo již registrační list, smlouva ještě ale nebyla podepsána.
Příspěvek příjemce dotace 1 074 773 Kč (10 procent).
Datum ukončení realizace projektu je stanoven na 31. ledna příštího roku.

Město Rokycany zajišťuje v současnosti provoz dvou sběrných dvorů - jeden v areálu bývalé kotelny Železná a druhý pod areálem skládky odpadů v Němčičkách – přibližně jeden a půl km od Rokycan ve směru na Šťáhlavy.

Sběrný dvůr Železná, který občané využívají mnohem méně než sběrný dvůr Němčičky, bude nahrazen právě novým sběrným dvorem v Jiráskově ulici. Tímto svým umístěním bude daleko více a lépe dostupný nejen pro občany Rokycan, ale i pro podnikatele, kteří mají s městem uzavřenou smlouvu o využití systému pro nakládání s komunálním odpadem.

Předpokládáme, že nový sběrný dvůr bude otevřen denně, kromě nedělí a svátků a jeho provozní doba bude čtyřicet hodin týdně. Občané Rokycan zde budou moci odkládat široký sortiment odpadů.