Novelami příslušných zákonů přejde tato kompetence na Úřad práce ČR.
Změna výplat se bude týkat všech vyplácených dávek, tj. příspěvků na péči, příspěvků na živobytí, doplatků na bydlení a mimořádných okamžitých pomocí v hmotné nouzi.

Na úseku příspěvků pro osoby se zdravotním postižením dojde k nejrozsáhlejším změnám. V platnost vstoupí dne 1. 1. 2012 zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změněn souvisejících zákonů. Stávajících šest typů příspěvků bude nahrazeno dvěma, a to příspěvkem na mobilitu a příspěvkem na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na mobilitu bude vyplácen měsíčně v jednotné výši 400 Kč. Stávající držitelé platných průkazů ZTP a ZTP/P podle přechodných ustanovení zákona č. 329/2011 Sb. splňují podmínku přiznání příspěvku na mobilitu. Postačí jim pouze požádat v lednu o příspěvek, a to na tiskopise schváleném ministerstvem práce sociálních věcí.

U příspěvku na zvláštní pomůcku se bude nově požadovat finanční spoluúčast žadatele. Stávající průkazky TP, ZTP a ZTP/P zůstávají v platnosti na dobu, na kterou byly vydány, nejdéle však do 31.prosince 2015. V tomto období budou průkazky postupně nahrazovány sociálními kartami.
O chystaných změnách budou stávající příjemci dávek informováni písemně. Další informace budou k dispozici na sociální a zdravotním odboru Městského úřadu v Rokycanech a na webových stránkách www.rokycany.cz.