Louky pod Palcířem jsou dvě malé lesní loučky ukryté u cesty Vlásenka. Vede ze Skořic ke Třem Trubkám poblíž Strašic. „Předmětem ochrany je vlhkomilná vegetace pcháčových luk. Je obvyklá pro trvale extenzivně obhospodařované podmáčené louky. Ty přitom z dnešní krajiny poměrně rychle mizí. V Brdech jsou pro tyto porosty typické druhy jako upolín nejvyšší nebo kosatec sibiřský, které v okolních nižších polohách najdeme jen vzácně,“ zdůraznil vedoucí chráněné krajinné oblasti Bohumil Fišer.

Pracovníci CHKO chtějí loukám do budoucna zajistit vhodnou péči. Konkrétně mozaikovitou seč s občasným vynecháním, která bude svědčit zdejším rostlinám i živočichům. Zda rostliny potěšil nový status ochrany nevíme, ale oko návštěvníka letos potěšil vzácný pohled na říjnové kvetoucí upolíny. A ještě jedna důležitá rada – až se půjdete podívat, nezapomeňte na gumovky!

Na území bývalého vojenského újezdu ve Středních Brdech bylo původně navrhováno 50 maloplošných zvláště chráněných území. Stalo se tak pro případ, že by celá oblast Středních Brd nebyla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí, ale pouze přírodním parkem. Po vzniku CHKO je tedy zatím takových prostorů deset a většina v jižní části pahorkatiny. Jmenujme například Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Míšovské buky nebo Třemešný vrch.

Ilustrační foto
Rokycanské areály jsou dál pod zámkem