Tyto přepravníky jsou určeny pro odložení objemného komunálního odpadu, vzniklého na území Rokycan. Náklady spojené s obsluhou kontejnerů a s likvidací odpadu hradí město.

V Rokycanech bude v průběhu října a začátku listopadu přistaven kontejner hned na pěti místech. Zítra se začíná v ulici Raisova - u pekárny Frídel, křižovatka ulice Lužická a Libušina, ulice Polní a ulice Josefa Knihy u veřejných WC.

Do velkokapacitních kontejnerů nelze odkládat: odpady z podnikatelské činnosti a odpady vzniklé mimo katastrální území Rokycan a Borku, chladničky, mrazáky a další elektroodpad (například televizory, monitory, počítače), nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie, zbytky barev, ředidla, nepoužitelná léčiva, suché elektrické galvanické články), pneumatiky, stavební odpad, výkopovou zeminu, papír, sklo a nebo plasty.

Na všech uvedených stanovištích mimo ulice J. Knihy (u veřejných WC) budou navíc přistaveny kontejnery určené pouze na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (větve, listí, tráva, rostlinné zbytky…).

Odpady, které jsou zde zakázány, lze v průběhu celého roku odkládat ve sběrných dvorech, jež se nacházejí v Němčičkách nebo ve sběrném dvoře Železná.
Velkokapacitní kontejnery budou vždy přistaveny v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin na výše uvedených místech.