Zastupitelé Němčovic ve čtvrtek 7. 10.:
Schválili

 • Nákup nemovitosti čp. 16 s příslušenstvím a s pozemky stpč. 98/2, ppč. 296/5 a 417/5 o celkové výměře 727 m² v obci a katastrálním území Němčovice za kupní cenu ve výši 655 tisíc Kč.
 • Záměr pronájmu pohostinství v č. 16 v Němčovicích. Základní podmínky záměru pronájmu je zachování pohostinské činnosti. Zájemce o pronájem musí k žádosti doložit kopii živnostenského oprávnění k provozování pohostinské činnosti. Předmětem nájmu není vnitřní vybavení objektu. Nabídky lze podávat nejpozději do 10. 11.do kanceláře OÚ. 
 • Pronájem části obecního pozemku 417/1 v k. ú. Němčovice o výměře cca 20 m² panu J. N. z Němčovic, s podmínkou, že nájemce bude povinen v případě nutnosti umožnit vstup na tento pozemek pronajímateli a bude jej udržovat na své náklady v náležitém stavu. Smlouva o nájmu pozemku se uzavírá na dobu určitou, na 10 let, s jednorázovou úhradou nájemného ve výši 500 Kč.
 •  Uzavření Smlouvy o úvěru č. 0103149449 do výše 450 000. Kč s ČS a.s. na nákup nemovitostí specifikovaných v usn. č. 3/1-10/2010. Tento investiční úvěr bude úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,49 %, se způsobem splácením pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 12 500 Kč, splatnými vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce s konečným splacením úvěru nejpozději do 20. 12. 2013, přičemž lze úvěr splatit předčasně bez jakýchkoliv sankcí ze strany banky. Závazek obce není zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky.
 • Smlouvu o zajištění provozu útulku pro psy mezi Obcí Němčovice a Mikroregionem Radnicko. Předmětem smlouvy je zajištění provozu útulku pro členské obce mikroregionu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Útulek bude do 31. 3. 2011 provozován v ekonomickém zkušebním provozu, přičemž obec bude vést odděleně veškeré příjmy a výdaje spojené s provozem útulku. Po vyhodnocení celkové výše těchto nákladů bude na základě písemného dodatku této smlouvy stanovena mezi smluvními stranami výše a způsob úhrady za provoz útulku jednotlivými členskými obcemi.

Berou na vědomí:

 • Informace o dokončené modernizaci sítě NE-NET. Posílením konektivity sítě vzduchem ADSL 16 mega došlo k celkovému navýšení ze tří na čtrnáct mega, což je maximální rychlost, která z radnické nádražní budovy na němčovickou školu projde. V současné době stála obec modernizace zařízení 50 000 Kč. Provozní náklady nejsou v této částce započteny a i nadále se počítá s tím, že provoz internetu bude pro účastníky zdarma. O modernizaci sítě se však budou muset s obcí její účastníci finančně podělit, neboť i finanční prostředky obce jsou omezené. Obecní úřad zašle uživatelům sítě NE-NET složenky vystavené na jednorázovou částku ve výši 1000 Kč. Stále platí, že zahlcení sítě nepřetržitým stahováním dat ze sítě bude trestáno odpojením viníka a v případě opakovaného porušení tohoto nařízení dojde až k úplnému vyřazení ze sítě. Zastupitelstvo obce vyzývá účastníky při využívání obecní sítě NE-NET k ohleduplnosti jednoho k druhému. Zastupitelstvo obce děkuje ing. Petrovi Ferschmannovi a ing. Jakubovi Ferschmannovi za všechny práce, které pro posílení obecní internetové sítě vykonali. Veškeré práce o sobotách a nedělích dělali zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu.
 • Informace o tom, že po obdržení optického kabelu od firmy z Holýšova (sponzorský dar) bude z Němčovic do Olešné spuštěn signál místo vzduchem po kabelu na stodolu pana Chvojky. Kabel bude zavěšen na telefonní sloupy. V současné době vyjednáváme povolení od fa Telefonica a.s. Tímto opatřením se výrazně zlepší kvalita signálu a zmenší výpadky směrem do Olešné způsobované bodem na křižovatce (nabíječka a akumulátor bude vyřazen z provozu).
 • Informace starosty o účasti jednotlivých zastupitelů na zasedání v tomto volebním období a konstatoval, že byla velmi dobrá. Ani jednou se nestalo, že by bylo nutné odložit jednání zastupitelstva pro neschopnost se usnášet. Stejně tak v případě, že bylo nutné svolat zastupitele mimo řádný termín, bylo možné vše zdárně vyřídit. Jednání zastupitelstva byla dělná, konstruktivní a přátelská. Pouze v jediném případě bylo nutné jednání zastupitelstva přerušit pro jeho narušení cizím občanem. Za práci v zastupitelstvu obce starosta všem zastupitelům poděkoval.
 • Informace starosty o přípravách na volby do zastupitelstva obce na období let 2010-2014. Voliči budou vybírat sedm zastupitelů z devítihlavé kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů. Zbývající dva kandidáti budou náhradníky.
  Starosta jmenoval zapisovatelkou OVK paní J. Kratochvílovou. Předsedkyní okrskové volební komise se stala Diana Solarová, místopředsedkyní Drahomíra Lišková. Hlasovací lístky byly voličům již rozneseny. Starosta vyzval všechny voliče, aby k volbám určitě přišli. Volební schránka bude opět umístěna v salonku němčovické restaurace.