Zastupitelstvo při zasedání 15. 10.

Schválilo:

# Uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2015 na základě výsledku poptávkového řízení na dodavatele stavby: Němčovice – kanalizace, stoka A2 š5a – š15, s firmou Karel Lukeš, Volduchy 180, zemní práce, IČO 18738702, za cena 299 899 Kč (s DPH). Termín dokončení stavebních prací do 31. 1. 2016.

# Uzavření nově upravené smlouvy č. OS1014420000730 se společností EKO-KOM, která obsahuje některé změny, které byly připomínkovány starostou obce na jednání s právním zástupcem společnosti JUDr. Kořánem. Vzhledem k tomu, že obec nemá v současné době možnost volby jiné AOS, s odkazem na skutečnost, že by obec přišla o prostředky za vyseparovaný obalový odpad, nezbylo jí, než jako správný hospodář smlouvu v nouzi podepsat.

# Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst v lokalitě ppč. 221/2, číslo 15_SOBS01_4121128810, se společností ČEZ Distribuce,

na pozemky v k. ú. Němčovice.

# Proplacení zálohové faktury ve výši 200 000 Kč firmě P. F., zednictví, podle schválené SoD č. 1/2015.

# Úpravu rozpočtu obce č. 7 podle skutečnosti k 30. září. Rozpočtové změny jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k

30. září 2015.

Vyhlásilo:

# Poptávkové řízení na dodavatele stavby: Oprava části ČOV Němčovice. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu příslib veřejné podpory – dotace z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje.

Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – oprava ČOV“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 19. listopadu 2015 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 19. listopadu 2015 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 31. prosince 2015.

Vzalo na vědomí:

 # Informace starosty o jednání s ing. Honzíkem, projektantem PD na rekonstrukci silnice II. třídy Břasy – Liblín. Předložil přítomným situační výkres, na kterém byl zapracován návrh autobusových zastávek, včetně středového ostrůvku, podle návrhu plk. Tomana z PČR. Ze situace vyplývá, že pokud by se podařilo obci vykoupit úzký pruh pozemků na západní straně silnice, bylo by možné vybudovat i na této straně záliv pro autobus, včetně chodníku. Návrh zajišťuje bezpečné přecházení silnice pro občany.

 Starosta se pověřuje jednáním s vlastníky pozemků, k zajištění geometrického plánu k případnému oddělení. Financování akce by bylo po dohodě s PK a SÚS zajištěno tak, že stavební prvky silnice by byly hrazeny z rozpočtu kraje, chodníky, VO a přístupové cesty z rozpočtu obce.

Z informační stránky obce Němčovice.