Zastupitelstvo obce jednalo ve čtvrtek 13. října. Zde jsou oficiální informace:

Schvaluje
• Rozpočtové opatření č. 2 podle skutečnosti k IX/12 2011. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30. září letošního roku, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Bere na vědomí
 • Informace starosty o stavu projektové přípravy na stavbu lávky pro pěší přes řeku Berounku. Po provedení geodetického zaměření lokality pro stavbu lávky (místopis a polohopis) a po provedení geologických sond dokončí firma SHP z Brna zadanou studii stavby (termín: do konce listopadu) a to tak, aby s ní mohla být ještě letos uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu a následně na Krajském úřadu PK smlouva o poskytnutí schválené dotace ve výši 150 000 Kč na PD. Předpokládaná částka za vypracování dokumentace nepřekročí 250 tisíc Kč včetně DPH.

Spolufinancování dotace bude hrazeno z rozpočtu obcí Němčovice a Dobříč.
 • Informace starosty o situaci, která v poslední době vzniká při zpětném odběru elektrozařízení. Kolektivní systémy a recyklační firmy vyostřují situaci a vedou spolu tvrdý boj o ovládnutí trhu. Množství elektroodpadu se zmenšuje, a tak se zvyšuje zároveň snaha o motivaci sběratelů (projekty Recyklujte s hasiči - Elektrowin, Zelená obec – REMA ad.), firmy si vzájemně vyhrožují paragrafy o povinnosti odevzdávat vysloužilé spotřebiče pouze prostřednictvím společností kolektivního systému. Paušální poplatky od těchto firem na provoz sběrných dvorů se snižují (např. Asekol – z 10 na 5 tisíc).

Více přímo v Deníku.